Skip to main content
Category

GDPR

Spracovanie cookies

By GDPR

 

Podmienky a informácie o spracovávaní osobných údajov  – cookies

Spoločnosť MOROCZ TACOVSKY GROUP s. r. o., IČO: 46 395 881, so sídlom Balkánska 179A, 851 10 Bratislava, zapísaná v OR OS Bratislava I, odd.: Sro, vl.: č. 76650/B (ďalej len “Spoločnosť“ alebo „Prevádzkovateľ“) získava a spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktorým týmto poskytuje informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (“GDPR“) a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (“ZOOÚ“).

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý Váš internetový prehliadač uloží a/alebo načíta na pevnom disku vášho koncového zariadenia (napr. počítač, prenosný počítač alebo smartphone) prostredníctvom webových stránok, ktoré navštívite. Okrem striktne potrebných technických cookies, nevyhnutných na správne fungovanie našej webovej stránky si  od Vás neukladáme žiadne súbory cookies. Tieto cookies umožňujú pohybovať sa na webovej stránke a využívať jej základné funkcie a zabezpečujú správne zobrazenie jej obsahu v závislosti od charakteristík Vášho zariadenia alebo prehliadača. Bez technických cookies by naša webstránka nemohla správne fungovať. Technické cookies sa zvyčajne nastavujú len ako reakcia na akcie, ktoré ste ako používateľ urobili a na základe ktorých ste požiadali našu stránku o jej prezeranie alebo využívanie jej funkcií. Tieto súbory cookies sú nevyhnutné pre používanie webovej stránky prevádzkovateľa a štandardne sa spracúvajú po dobu 1 mesiaca odo dňa poslednej návštevy stránky. Právnym základom pre spracúvanie týchto cookies je čl. 6 ods,. 1 písm. c) Nariadenia – Zákonná povinnosť podľa zákona č. 452/2021 Z.z.

 

  Účel spracúvania OÚ Názov súboru cookies Popis Doba spracúvania Príjemcovia2
1 Striktne potrebné technické súbory cookies (nevyhnutnE POTREBNÉ COOKIES)1

 

_cp MS / Tretia strana (Markiza – Cyclone) Informácia o doméne a formáte kódovania jazykovej mutácie. Platí pre aktuálne zobrazenie. 16082596 sekúnd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, spoločnosti zabezpečujúce IT služby a/alebo poskytovanie podpory pri správe cookies, spoločnosti poskytujúce nástroje na analytické účely a tvorbu štatistík, štatistické spoločnosti, spoločnosť Didomi poskytujúca cookie riešenie

cp MS / Tretia strana (Markiza – Cyclone) Informácia o doméne a formáte kódovania jazykovej mutácie. Platí pre celý web. 16082596 sekúnd
_lng MS / Tretia strana (Markiza – Cyclone) Informácia o jazykovej verzii. 16082596 sekúnd
_lt MS / Tretia strana (Markiza – Cyclone) Informácia o čase posledného zobrazenia stránky. 16082596 sekúnd
AdiPopUp MS / Tretia strana (Markiza – Cyclone) Informácia o zobrazení hlášky pri používaní nástroja AdBlocker 31536001 sekúnd
didomi_token MS Tento súbor cookie je nastavený podľa pravidiel pre používanie súborov cookies vydaných spoločnosťou Didomi v závislosti od zvoleného riešenia cookies lišty. Do zariadenia sa uloží po tom, ako návštevník videl oznámenie o používaní cookies (cookies lištu) a určil si svoje preferencie. Umožňuje webstránke nezobrazovať tieto oznámenia návštevníkovi viackrát. 31622415 sekúnd
euconsent-v2 MS Tento súbor cookie je nastavený podľa pravidiel pre používanie súborov cookies vydaných spoločnosťou Didomi v závislosti od zvoleného riešenia cookies lišty. Ukladá informácie o kategóriách súborov cookie, ktoré stránka používa, a o tom, či návštevníci dali alebo odvolali súhlas s používaním každej kategórie. To umožňuje vlastníkom stránok zachovať zvolené nastavenie cookies podľa preferencií jednotlivých návštevníkov a zabraňuje tomu, aby sa súbory cookies pre ktoré je nevyhnutný súhlas zbierali aj bez takéhoto súhlasu. 31622415 sekúnd
Ostatné typy nevyhnutných cookies 2 roky odo dňa poslednej návštevy stránky  
2 Funkčné súbory cookies1

 

Ostatné typy funkčných cookies 2 roky odo dňa poslednej návštevy stránky subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti,. Spoločnosti zabezpečujúce IT služby a/alebo poskytovanie podpory pri správe cookies, spoločnosti poskytujúce nástroje na analytické účely a tvorbu štatistík, štatistické spoločnosti, spoločnosť Didomi poskytujúca cookie riešenie.

 

Viac o súboroch cookies môžete zistiť na adrese https://allaboutcookies.org, kde nájdete aj ďalšie informácie o ochrane osobných údajov. Pre viac informácií odporúčame navštíviť webstránku príslušného prehliadača. Ako príklady uvádzame stránky najpoužívanejších webových prehliadačov: Google Chrome;  Microsoft Edge; Mozilla Firefox; Microsoft Internet Explorer; Opera; Apple Safari.

Informujeme Vás, že súbory cookies si môžete zablokovať alebo odstrániť prostredníctvom internetového prehliadača alebo pomocou softvéru tretej strany, avšak s určitými časťami webových stránok sa môžu vyskytnúť problémy.

Ak chcete odstrániť súbory cookies uložené vo Vašich zariadeniach a nakonfigurovať Váš webový prehliadač na odmietanie súborov cookies, môžete to urobiť pomocou nastavení predvolieb vášho webového prehliadača. Obvykle nájdete navigačné nastavenia týkajúce sa súborov cookies v ponukách “Možnosti“, “Nástroje“ alebo “Predvoľby“ vo webovom prehliadači, ktorý používate na prístup k našej webovej stránke. V závislosti od existujúcich webových prehliadačov je možné vypnúť súbory cookies pomocou rôznych prostriedkov. Ak chcete získať viac informácií, navštívte príslušnú webovú stránku prehliadača.

 

Prevádzkovateľ nesprístupňuje OÚ žiadnym tretím osobám. Príjemcami týchto OÚ môžu byť subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, spoločnosti zabezpečujúce IT služby a/alebo poskytovanie podpory pri správe cookies.

 

Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos OÚ do tretích krajín (mimo EÚ / EHS). Prevádzkovateľ  nespracúva osobné údaje pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania.

 

V prípade, ak je právnym základom pre spracovanie OÚ zákon, poskytnutie týchto údajov je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

 

Prevádzkovateľ získava OÚ v prvom rade od dotknutých osôb. V prípade, ak budú prevádzkovateľovi poskytnuté OÚ od inej ako priamo od dotknutej osoby, poskytnutím týchto údajov ich poskytovateľ potvrdzuje, že od dotknutej osoby, ktorej údaje prevádzkovateľ ovi poskytuje disponuje súhlasom so spracovaním jej OÚ v zmysle týchto podmienok podľa ust. § 78 ods. 6 ZOOÚ.

 

V súvislosti so spracovávaním osobných údajov má dotknutá osoba najmä nasledovné práva:

 • na základe žiadosti vyžadovať od Spoločnosti potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné spracúvané, za akých podmienok, vrátane rozsahu, účelu a doby ich spracúvania, a informácie o zdroji získania dotknutých osobných údajov;
 • na základe žiadosti vyžadovať od Spoločnosti opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, resp. doplnenie neúplných osobných údajov;
 • na základe žiadosti vyžadovať od Spoločnosti vymazanie/likvidáciu osobných údajov ak:
 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 2. v prípadoch, kedy boli osobné údaje spracovávané na základe súhlasu a tento súhlas so spracúvaním osobných údajov bol odvolaný, pričom neexistuje iný právny základ na spracúvanie osobných údajov alebo iná zákonná výnimka;
 3. ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči priamemu marketingu;
 4. osobné údaje sú spracúvané nezákonne;
 5. na to, aby sa splnila zákonná povinnosť musia byť osobné údaje vymazané,;
 • na základe žiadosti vyžadovať od Spoločnosti obmedzenie spracúvania osobných údajov ak:
 1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Spoločnosti overiť správnosť osobných údajov;
 2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 3. Spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku;
 • na základe žiadosti vyžadovať od Spoločnosti osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré Spoločnosti poskytla, a ak je to technicky možné a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami má zároveň aj právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi;
 • v prípade, ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov na právnom základe, ktorým je súhlas, tak má právo tento súhlas odvolať;
 • z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka a ktoré je vykonávané buď (A) z dôvodu nevyhnutnosti splnenia úlohy vo verejnom záujme alebo (B) na základe oprávneného záujmu Spoločnosti ako prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených právnych základoch (v prípadoch pokiaľ by Spoločnosť vykonávala na základe automatizovaného rozhodovania profilovanie);
 • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

 

Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť na adrese info@morocztacovsky.sk  alebo formou doporučeného listu doručeného Spoločnosti na adresu uvedenú v prvom odseku týchto podmienok. Do predmetu e-mailu aj listu je potrebné uviesť “OSOBNÉ ÚDAJE“.

 

Odpovede na uvedené žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), Spoločnosť má právo účtovať si poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na oznámenie, resp.  na uskutočnenie požadovaného opatrenia alebo má právo odmietnuť na základe takejto žiadosti konať.

 

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť priamo na Spoločnosť na adrese info@morocztacovsky.sk. Zároveň máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, www: https://dataprotection.gov.sk/ .

 

 

 

Sociálne siete MTG GDPR

By GDPR

Podmienky a informácie o spracovávaní osobných údajov

správa profilov na sociálnych sieťach vrátane komunikácie a diskusie s užívateľmI

(FIREMNÝ PROFIL TZV. FANPAGE NA FACEBOOKU, INSTAGRAME, A I. SOC. SIEŤACH)

 

MOROCZ TACOVSKY GROUP  s r.o. , IČO: 46 395 881, so sídlom Bratislavská 1/A, 843 56 Bratislava, zapísaná v OR OS BA I, Odd.: Sro, Vl. č.: 76650/B (ďalej len “MTG“ alebo „Prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktorým týmto poskytuje informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len “GDPR“) a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “ZOOÚ“).

 

Podľa druhu zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom sú v tabuľke nižšie uvedené účely spracovania osobných údajov (ďalej len ““) z ktorých je zrejmá kategória dotknutých osôb, právny základ na ich spracovanie, kategórie spracúvaných OÚ ako aj doba, po ktorú bude prevádzkovateľ tieto OÚ spracovávať.

 

Podmienky a informácie o spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľa vysvetľujú len základné otázky týkajúce sa správy  profilov Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ má pri spracúvaní Vašich OÚ cez jej profily na sociálnych sieťach iba typické administrátorské oprávnenia. Pri používaní sociálnych sietí sú Vaše OÚ spracúvané aj zo strany poskytovateľov týchto sociálnych sietí (napr. Facebook, Instagram, Google). Nad týmto spracúvaním, ďalším poskytovaním Vašich OÚ tretím stranám a nad ich cezhraničným prenosom do tretích krajín (ktoré vykonávajú daní poskytovatelia sociálnych sietí) spravidla nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme za ne. Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľov platforiem sociálnych médií, cez ktoré spolu komunikujeme. Za spracúvanie Vašich OÚ prostredníctvom sociálnych sietí zodpovedá Prevádzkovateľ iba v prípade, ak je do tohto spracúvania priamo zapojená ako spoločný prevádzkovateľ alebo ako prevádzkovateľ využívajúci služby sprostredkovateľa. Prevádzkovateľ zodpovedá iba za jej vlastné marketingové aktivity a jej vlastné kampane na jej oficiálnych profiloch na sociálnych sieťach, ktoré ďalej vysvetľujú tieto podmienky ochrany súkromia.

 

Pri výbere  poskytovateľa sociálnych sietí si Prevádzkovateľ pre svoje oficiálne profily volí takú sociálnu sieť, ktorej prevádzkovateľ garantuje dodržiavanie noriem EÚ a dodržiavanie základných štandardov EÚ pre ochranu súkromia.

 

Pokiaľ nie je v týchto podmienkach uvedené inak, pre účel “sociálne siete – správa profilov“ v zásade platí, že Prevádzkovateľ je voči prevádzkovateľom sociálnych sietí v postavení osobitného prevádzkovateľa a daný prevádzkovateľ sociálnej siete v postavení osobitného prevádzkovateľa.

 

FACEBOOK A INSTAGRAM:

OÚ pre sociálne siete Facebook a Instagram spracúva spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited, 4 Námestie Grand Canal, prístav Grand Canal, Dublin 2 Írsko (ďalej len “Facebook“) tak, ako je to opísané v politike Facebooku na https://www.facebook.com/policy. MTG by chcela zdôrazniť, že v tomto prípade môžu byť údaje užívateľov spracúvané aj mimo Európsku úniu. To môže mať za následok riziká pre užívateľa, pretože napr. vymáhanie práv užívateľov môže byť náročnejšie. Facebook sa však podriadil podmienkam ochrany súkromia EÚ – USA a súhlasí s tým, že bude dodržiavať normy EÚ na ochranu údajov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Odlišne od vyššie uvedeného je MTG voči prevádzkovateľovi sociálnej siete Facebook pre účel “sociálne siete – správa profilov“ v postavení prevádzkovateľa a prevádzkovateľ sociálnych sietí v postavení sprostredkovateľa Prevádzkovateľa. V rámci tohto účelu môže Prevádzkovateľ využívať služby poskytované spoločnosťou Facebook, ktoré sú označené ako “data file custom audiences“ – tj. správa publika pre realizovanie reklamných kampaní, pričom v takomto prípade môže dochádzať k spájaniu  OÚ spracúvaných Prevádzkovateľom s OÚ spracúvanými v databázach Facebooku a tiež služby označené ako “measurement and analytics“ – tj. služby v rámci ktorých Facebook spracúva OÚ v mene Prevádzkovateľa s cieľom merať výkonnosť a dosah reklamných kampaní Prevádzkovateľa a poskytuje Prevádzkovateľovi prehľady používateľov, ktorí videli a reagovali na reklamný obsah Prevádzkovateľa umiestnený na Facebookových profiloch Prevádzkovateľa. K tomuto spracúvaniu OÚ užívateľov

 

Pre účel “sociálne siete – štatistické údaje“ je Prevádzkovateľ spoločným prevádzkovateľom so spoločnosťou Facebook. V rámci tohto účelu môže Prevádzkovateľ údaje o užívateľoch a o ich správaní na sociálnych sieťach získané prostredníctvom poskytovateľov sociálnych sietí Facebook a Instagram spracúvať na účely prieskumu trhu a reklamy. Napr. zo správania užívateľov sociálnych sietí sa pri ich používaní vytvárajú tzv. Profily použitia, v ktorých sa ukladajú záujmy užívateľov, a to bez ohľadu na zariadenia používané užívateľmi. Profily použitia sa môžu následne využívať pri ponuke a zobrazovaní reklám danému užívateľovi, tzv. personalizovaná reklama. Na tieto účely sa ukladajú v počítačoch užívateľov aj tzv. cookies , v ktorých je uložené užívateľské správanie a záujmy daného užívateľa.  V rámci účelu “sociálne siete – štatistické údaje“ Facebook poskytuje Prevádzkovateľovi ako majiteľovi a správcovi jeho oficiálnych profilov na sociálnych sieťach (tzv. fanpage) štatistiku a informácie v takom rozsahu že ich je možne považovať za OÚ, nakoľko tieto pomáhajú Prevádzkovateľovi získavať prehľad o druhoch akcií, ktoré užívatelia na svojich stránkach vykonávajú (ďalej len “Informácie o stránke“). Za účelom zbierania a spracúvania štatistických údajov, spárovania, merania a analytiky je Prevádzkovateľ so spoločnosťou Facebook spoločnými prevádzkovateľmi (https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools), pričom OÚ získané na tieto účely sú spracúvané na základe dohody spoločných prevádzkovateľov medzi Prevádzkovateľom a Facebookom. Dohoda je dostupná tu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum a tu https://sk-sk.facebook.com/help/instagram/155833707900388.

 

Spoločnosť Facebook je samostatným prevádzkovateľom v súlade s článkom 4 ods. 7 GDPR pre akékoľvek spracúvanie údajov, ktoré sa uskutoční po ich prenose spoločnosti Facebook. Spoločnosť Facebook a Prevádzkovateľ ostávajú samostatnými prevádzkovateľmi v súlade s článkom 4 ods. 7 GDPR pre akékoľvek spracúvanie osobných údajov v dátach o Firemných nástrojoch podľa GDPR, ktoré nepodlieha sekciám 5.a.i a 5.a.ii. v podmienkach https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools“ môže dôjsť v prípade, ak užívateľ v rámci používania používateľského profilu zriadeného na Facebooku bude vykonávať interakcie s reklamným obsahom Prevádzkovateľa alebo s webstránkami Prevádzkovateľa. V oboch týchto prípadoch využíva Prevádzkovateľ spoločnosť Facebook ako sprostredkovateľa, pričom sa na spracúvanie OÚ užívateľov sa v takomto prípade uplatňujú nasledovné právne záruky: https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools, https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing .

 

Informácie o tom ako máte postupovať v prípade uplatnenia práva dotknutej osoby a ďalšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov sú uvedené v informáciách Facebooku a Instagramu na: https://www.facebook.com/about/privacy/, opt-out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads and https://help.instagram.com/581066165581870?ref=dp.  V prípade ostatných poskytovateľov sociálnych sietí sú obdobné údaje uvedené vždy priamo na ich stránke v sekcii základných dokumentov, ktoré sú označené napr. ako “Ochrana súkromia“ alebo “Cookies“. ĎAĽŠIE SOCIÁLNE SIETE:Ako už je uvedené vyššie, MTG je pre účel “sociálne siete – správa profilov“ voči danému prevádzkovateľovi sociálnej siete v zásade v postavení samostatného prevádzkovateľa. Okrem Facebooku a Instagramu má MTG zriadené konto u spoločnosti Google. V prípade spoločnosti Google využíva služby G Suite a Google je v postavený sprostredkovateľa. V prípade žiadostí o informácie a/alebo v prípade uplatnenia si užívateľských práv k užívateľským údajom by MTG chcela zdôrazniť, že tieto sa dajú najúčinnejšie uplatniť priamo voči poskytovateľovi sociálnych sietí (tj. priamo voči Facebooku a Googlu). Iba poskytovatelia sociálnych sietí majú totiž prístup k používateľským údajom a môžu prijať vhodné opatrenia a priamo poskytovať potrebné informácie. Napriek tomu nás môžete kontaktovať. Sociálnu sieť Facebook, ktorá spracúva Vaše OÚ môžete kontaktovať postupom uvedeným na https://www.facebook.com/privacy/explanation. Google, ktorý spracúva Vaše OÚ môžete kontaktovať postupom uvedeným na https://policies.google.com/privacy?hl=sk prípadne tu https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=sk. Sociálnu sieť Instagram môžete kontaktovať postupom uvedeným na https://help.instagram.com/519522125107875. V prípade ostatných poskytovateľov sociálnych sietí sú obdobné údaje uvedené vždy priamo na ich stránke v sekcii základných dokumentov, ktoré sú označené napr. ako “Ochrana súkromia“ alebo “Cookies“.

 

  Dotknuté osoby Účel spracúvania OÚ Právny základ spracúvania OÚ Doba spracúvania Príjemcovia
1 registrovaní prihlásení užívatelia, registrovaní neprihlásení užívatelia  a neregistrovaní užívatelia SOCIáLNE SIETE – správa profilov na sociálnych sieťach vrátane komunikácie a diskusie s užívateľmI

(firemný profil tzv. fanpage na Facebooku, Instagrame, a i. soc. sieťach)

 

pozn. účelom je propagácia (priamy i nepriamy marketing) a ponuka služieb Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach, komunikácia s užívateľmi, propagácia súťaží a sprievodných aktivít prostredníctvom sociálnych sietí, poskytovanie informácií širšej verejnosti

čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – OPRÁVNENÝ  ZÁUJEM

 

Oprávneným záujmom je: vytvorenie oficiálneho profilu Prevádzkovateľa  na príslušnej sociálnej sieti (tzv. fanpage).  Oprávneným záujmom je propagácia (priamy i nepriamy marketing) a prezentácia činností a ponuka služieb Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach, komunikácia s užívateľmi, organizovanie súťaží a sprievodných aktivít prostredníctvom sociálnych sietí, poskytovanie informácií širšej verejnosti.

 

Údaje sa uchovávajú (a) po dobu prevádzkovania oficiálneho profilu Prevádzkovteľa na príslušnej sociálnej sieti (b) do času, keď už nie sú potrebné na poskytovanie služieb a produktov prevádzkovateľa danej sociálnej siete; alebo (c) pokým užívateľ neodstráni svoj účet; a to podľa toho, čo nastane skôr. Toto je vecou konkrétneho prípadu a závisí to napr. od charakteru údajov; od dôvodu, prečo sú zhromažďované a spracúvané; a od relevantných právnych alebo prevádzkových potrieb uchovávania. Napr. ak užívateľ niečo hľadá na sociálnej sieti Facebook, svoje hľadanie si môže kedykoľvek zobraziť vo svojej histórii hľadania a odstrániť ho odtiaľ, no záznam o tomto hľadaní sa odstráni až po 6 mesiacoch. Ak napr. užívateľ odošle prevádzkovateľovi sociálnej siete Facebook na účely overenia účtu kópiu svojho štátom vydaného identifikačného dokladu, táto kópia je odstránená po 30 dňoch od jej odoslania.

 

 

 

Osobitná lehota uchovávania v prípade  Instagramu – do času, keď už nie sú potrebné na poskytovanie služieb a produktov spoločnosti Facebooku, alebo pokým neodstránite svoj účet – podľa toho, čo nastane skôr – https://help.instagram.com/519522125107875

 

subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, subjekty zabezpečujúce správu profilov Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach , subjekty zabezpečujúce manažment on-line reklám na sociálnych sieťach, subjekty poskytujúce public relation služby v súvislosti so správou sociálnych sietí, subjekty zabezpečujúce správu a realizáciu súťaží a iných aktivít realizovaných prostredníctvom sociálnych sietí, prevádzkovatelia sociálnych sietí.

 

V prípade služieb „data file custom audiences“ a measurment and analytics“ je prevádzkovateľ sociálnej siete Facebook voči Prevádzkovateľovi v postavení jej sprostredkovateľa.

2 registrovaní prihlásení užívatelia, registrovaní neprihlásení užívatelia  a neregistrovaní užívatelia SOCIáLNE SIETE – ŠTATISTICKé ÚČELY  

 

pozn. ide o spracúvanie štatistických údajov, ktoré je v niektorých prípadoch možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe. Pre bližšie vysvetlenie odkazujeme na recitál 50 GDPR, podľa ktorého „spracúvanie OÚ na iné účely ako na účely, na ktoré boli OÚ pôvodne získané, by malo byť umožnené len vtedy, ak je toto spracúvanie zlučiteľné s účelmi, na ktoré boli OÚ pôvodne získané. V takom prípade sa nevyžaduje žiadny iný samostatný právny základ, než je právny základ, ktorý umožňoval získavanie OÚ. Ďalšie spracúvanie na štatistické účely by sa malo považovať za zlučiteľné so zákonnými spracovateľskými operáciami.“

čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – OPRÁVNENÝ  ZÁUJEM

 

Oprávneným záujmom je: získanie OÚ na základe právneho základu pôvodného účelu a ich následné spracúvanie na štatistické účely pre používanie sietí Facebook a Instagram v zmysle režimu podľa čl. 89 GDPR. Oprávneným záujmom je získanie, tzn. spracúvanie viacerých údajov, najmä demografických údajov cieľovej skupiny ako údaje týkajúce sa veku, pohlavia, rodinného stavu, povolania, životného štýlu a záujmov návštevníkov fanúšikovskej stránky, ako aj informácie ohľadom ich internetových nákupov a kategórií nakupovaných výrobkov a služieb, alebo geografických údajov. Prevádzkovateľ nastavil parametre okrem iného podľa svojej cieľovej skupiny, ako aj cieľov riadenia alebo podpory svojich činností, čo má vplyv na spracúvanie OÚ na účely vypracovania štatistík získaných na základe návštev fanúšikovskej stránky. Prevádzkovateľ môže v prípade Facebooku a Instagramu pomocou filtrov, ktoré jej poskytuje spoločnosť Facebook, vymedziť kritériá, na základe ktorých majú byť tieto štatistiky vypracované a tiež vymedziť kategórie osôb, ktorých OÚ budú využívané spoločnosťou Facebook. Prevádzkovateľ ako majiteľ a správca fanpage umiestnenej na Facebooku a Instagrame preto prispievajú k spracúvaniu OU návštevníkov svojej stránky.

Všetky tieto informácie umožňujú Prevádzkovateľovi napr. zistiť profil návštevníkov, ktorí kladne hodnotia jej fanpage, alebo ktorí využívajú jej aplikácie, s cieľom ponúknuť im relevantnejší obsah a rozvinúť funkcie, o ktoré by títo návštevníci mohli mať väčší záujem.

 

Údaje sa uchovávajú: (a) do času, keď už nie sú potrebné na poskytovanie služieb a produktov prevádzkovateľa danej sociálnej siete; alebo (b) pokým užívateľ neodstráni svoj účet; a to podľa toho, čo nastane skôr. Toto je vecou konkrétneho prípadu a závisí to napr. od charakteru údajov; od dôvodu, prečo sú zhromažďované a spracúvané; a od relevantných právnych alebo prevádzkových potrieb uchovávania.

 

Napr. ak užívateľ niečo hľadá na sociálnej sieti Facebook, svoje hľadanie si môže kedykoľvek zobraziť vo svojej histórii hľadania a odstrániť ho odtiaľ, no záznam o tomto hľadaní sa odstráni až po 6 mesiacoch. Ak napr. užívateľ odošle prevádzkovateľovi sociálnej siete Facebook na účely overenia účtu kópiu svojho štátom vydaného identifikačného dokladu, táto kópia je odstránená po 30 dňoch od jej odoslania.

 

subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, spoločnosti zabezpečujúce správu profilov na sociálnych sieťach
3 fyzické osoby uplatňujúce práva dotknutých osôb UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSOB

(GDPR – requests administration)

 

čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – poskytnutie OÚ je nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcich z Nariadenia a ZOOÚ a súvisiacich právnych predpisov 5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola žiadosť vybavená

 

subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, spoločnosť zabezpečujúca archiváciu a skartáciu
4 strany sporu, účastníci konania a ďalšie zúčastnené osoby AGENDA VYBAVOVANIA SÚDNYCH SPOROV, EXEKÚCIÍ, VYMÁHANIE POHĽADÁVOK čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – poskytnutie OÚ je nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zák. č. 160/2015 Z. z., zák. č. 244/2002 Z. z., zák. č. 301/2005 Z. z., zák. č. 7/2005 Z. z., zák. č. 38/1993 Z. z., zák. č. 162/2015 Z. z., zák. č. 233/1995 Z. z.  a súvisiacich právnych predpisov

 

10 rokov po právoplatnom skočení príslušného konania súdy, exekútori, advokáti a iné orgány verejnej správy a  subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, spoločnosť zabezpečujúca skartáciu a archiváciu, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti
5 fyzická osoba, ktorej osobné údaje požadujú orgány verejnej moci POSKYTOVANIE OÚ ORGÁNOM VEREJNEJ MOCI NA ZÁKLADE ICH POŽIADAVKY

 

Pozn. poskytovanie OÚ v prípade vyžiadania orgánom verejnej moci napr. ak orgány činné v trestnom konaní žiadajú informáciu o osobe, ktorá sa nachádzala v priestoroch MTG pre účely ochrany tretích osôb, tj. pre iné účely ako  účely MTG

čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – poskytnutie OÚ je nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcej zo zák. č. 171/1993 Z. z., zák. č. 160/2015 Z. z., zák. č. 370/1990 Zb. žiadosť o poskytnutie osobných údajov sa uchováva 10 rokov nasledujúcich po roku ktorého sa týkajú subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, spoločnosť zabezpečujúca technickú podporu, spoločnosť zabezpečujúca strážnu službu,  odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti

 

 

MTG nesprístupňuje OÚ žiadnym tretím osobám ako tým, u ktorých to vyžaduje zákon alebo tieto podmienky spracovávania osobných údajov. MTG neuskutočňuje prenos OÚ do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru), prenos však môže vykonávať poskytovateľ konkrétnej sociálnej siete. Ak sa Facebook rozhodne zapojiť do poskytovania služieb popísaných v častiach 2.ai a 2.a.ii Podmienok Firemných nástrojov, Facebook prenáša údaje do Facebooku, Inc. v USA s ktorou má uzatvorené štandardné zmluvné doložky.  MTG  nespracúva OÚ pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania.

 

V prípade, ak je pri niektorom z účelov spracúvania právnym základom pre spracovanie OÚ zmluva, poskytnutie týchto údajov predstavuje zmluvnú požiadavku pre plnenie v zmysle predmetnej zmluvy. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. V prípade, ak je právnym základom pre spracovanie OÚ zákon, poskytnutie týchto údajov je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností MTG, ktoré jej vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

 

MTG získava OÚ v prvom rade od dotknutých osôb. MTG môže získavať OÚ taktiež z verejných prístupných zdrojov a registrov, alebo od tretích osôb, a to predovšetkým v súvislosti s uzavretím alebo plnením zmluvy. V prípade, ak budú spoločnosti MTG poskytnuté OÚ od inej ako priamo od dotknutej osoby, poskytnutím týchto údajov ich poskytovateľ potvrdzuje, že od dotknutej osoby, ktorej údaje spoločnosti MTG poskytuje disponuje súhlasom so spracovaním jej OÚ v zmysle týchto podmienok podľa ust. § 78 ods. 6 ZOOÚ.

 

V súvislosti so spracovávaním OÚ má dotknutá osoba najmä nasledovné práva:

 • na základe žiadosti vyžadovať od MTG potvrdenie, či sú alebo nie sú jej OÚ spracúvané, za akých podmienok, vrátane rozsahu, účelu a doby ich spracúvania, a informácie o zdroji získania dotknutých OÚ;
 • na základe žiadosti vyžadovať od MTG opravu nesprávnych alebo neaktuálnych OÚ, resp. doplnenie neúplných OÚ;
 • na základe žiadosti vyžadovať od MTG vymazanie/likvidáciu OÚ ak:
 1. OÚ už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 2. v prípadoch, kedy boli OÚ spracovávané na základe súhlasu a tento súhlas so spracúvaním OÚ bol odvolaný, pričom neexistuje iný právny základ na spracúvanie OÚ alebo iná zákonná výnimka;
 3. ak dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ na základe oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči priamemu marketingu;
 4. OÚ sú spracúvané nezákonne;
 5. na to, aby sa splnila zákonná povinnosť musia byť OÚ vymazané;
 • na základe žiadosti vyžadovať od MTG obmedzenie spracúvania OÚ ak:
 1. dotknutá osoba namieta správnosť OÚ, a to počas obdobia umožňujúceho MTg overiť správnosť OÚ;
 2. spracúvanie OÚ je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie OÚ a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 3. MTG už nepotrebuje OÚ na účel spracúvania OÚ, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku;
 • na základe žiadosti vyžadovať od MTG osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré MTG poskytla, a ak je to technicky možné a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami má zároveň aj právo preniesť tieto OÚ ďalšiemu prevádzkovateľovi;
 • v prípade, ak dochádza k spracúvaniu OÚ na právnom základe, ktorým je súhlas, tak má právo tento súhlas odvolať;
 • z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie namietať proti spracúvaniu OÚ, ktoré sa jej týka a ktoré je vykonávané buď (A) z dôvodu nevyhnutnosti splnenia úlohy vo verejnom záujme alebo (B) na základe oprávneného záujmu MTG ako prevádzkovateľa na spracúvaní OÚ, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených právnych základoch (v prípadoch pokiaľ by MTG vykonávala na základe automatizovaného rozhodovania profilovanie);
 • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

 

Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť na adrese info@morocztacovsky.sk alebo formou doporučeného listu doručeného spoločnosti na adresu sídla. Do predmetu e-mailu aj listu je potrebné uviesť “Osobné údaje – SOCIÁLNE SIETE.

 

Odpovede na uvedené žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), MTG má právo účtovať si poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na oznámenie, resp.  na uskutočnenie požadovaného opatrenia alebo má právo odmietnuť na základe takejto žiadosti konať.

 

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť priamo na MTG, a to na adrese info@morocztacovsky.sk. Zároveň máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, www: https://dataprotection.gov.sk/ .

 

Aktuálna verzia tohto dokumentu sa nachádza aj v sídle MTG a prípadne aj na internej webovej stránke MTG v časti “Osobné údaje“.

Súbory cookie používame na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti. Informácie o vašom používaní našej stránky zdieľame aj s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy.
View more
Accept