Podmienky a informácie o spracovávaní osobných údajov  – dodávatelia, zákazníci a obchodní partneri

 

Spoločnosť MOROCZ TACOVSKY GROUP  s.r.o.  , IČO: 46 395 881, so sídlom Balkánska 179A, 851 10 Bratislava, Zapísaný v OR Mestského súdu BA III, vl.č.: 76650/B (ďalej len “Spoločnosť“) ako prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktorým týmto poskytuje informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (“GDPR“) a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (“ZOOÚ“).

 

V tabuľke nižšie uvedené účely spracovania osobných údajov (ďalej len ““) z ktorých je zrejmá kategória dotknutých osôb, právny základ na ich spracovanie, kategórie spracúvaných osobných údajov ako aj doba, po ktorú bude prevádzkovateľ tieto osobné údaje spracovávať.

 

Účel spracúvania Právny základ spracovateľskej činnosti Kategórie dotknutých osôb Doba spracúvania OÚ Kategória príjemcov

PERSONÁLNA AGENDA – výber zamestnancov a externých spolupracovníkov (živnostníkov) 
v prípade uchádzačov o zamestnanie a živnostníkov – čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – ZMLUVNÉ A PREDZMLUVNÉ VZŤAHY – spracovanie je nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, ktorej zmluvnou stranou má byť dotknutá osoba; súčasne

v prípade uchádzačov o zamestnanie – čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – nevyhnutné na plnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zák. č. 311/2001 Z. z. a súvisiacich právnych predpisov

uchádzači a vybraní uchádzači o zamestnanie

uchádzači a vybraní uchádzači o spoluprácu na základe zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom v pozícii externého spolupracovníka (živnostník)

do 2 mesiacov od prvého dňa kalendárneho roka nasledujúceho po roku v ktorom bolo príslušné výberové konanie ukončené subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona, spoločnosť zabezpečujúca testy pracovnej zručnosti (ak to daná pracovná pozícia vyžaduje)
personálna agentúra, spoločnosť prevádzkujúca webovú inzerciu o voľných pracovných pozíciách a pozíciách na stáž, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti

PERSONÁLNA AGENDA – ŽIADATELIA O STÁŽ 
Spracúvanie je vzmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – ZMLUVNÉ A PREDZMLUVNÉ VZŤAHY – spracovanie OÚ je nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, ktorej zmluvnou stranou má byť dotknutá osoba; Uchádzači o bezplatnú stáž (tj. osoby, ktoré prejavili záujem o bezplatnú stáž na základe výberového konania organizovaného prevádzkovateľom ako potenciálnym poskytovateľom neplatenej odbornej praxe/stáže pre konkrétnu pozíciu stážistu Počas trvania výberového konania a najneskôr do 1 roka odo dňa prihlásenia sa do výberového konania subjekty, ktorým poskytnutie OÚ vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona, spoločnosť zabezpečujúca archiváciu a skartáciu, spoločnosť zabezpečujúca testy pracovnej zručnosti (ak to daná pozícia stážistu vyžaduje), spoločnosť prevádzkujúca webovú inzerciu o voľných pracovných pozíciách a pozíciách na stáž, odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, spoločnosti zabezpečujúce IT podporu, spoločnosti zabezpečujúce poskytnutie IT riešenia a platformy a/alebo príslušné licencie (vrátane spoločností zabezpečujúcich poskytnutie cloudových služieb) mlčanlivosti, externí spolupracovníci (živnostníci)

PERSONÁLNA AGENDA – BOZP
čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zák. č. 124/2006 Z. z., zák. č. 355/2007 Z. z. a súvisiacich právnych predpisov zamestnanci, fyzické osoby, ktoré sa nachádzajú s vedomím zamestnávateľa na jeho pracovisku alebo v jeho priestore 5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bolo realizované školenie subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona, externá spoločnosť zabezpečujúca školenie BOZP, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti

PRACOVNÉ ÚRAZY 
čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍprevádzkovateľa vyplývajúcich zo zák. č. 124/2006 Z. z., zák. č. 355/2007 Z. z. a súvisiacich právnych predpisov zamestnanci, fyzické osoby, ktoré sa nachádzajú s vedomím zamestnávateľa na jeho pracovisku alebo v jeho priestore 5 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú, resp. iná lehota uvedená v zák. č. 355/2007 z.z. subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona, spoločnosť zabezpečujúca BOZP agendu,
odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti
EXTERNÝ MARKETING NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH
(propagácia prevádzkovateľa)
čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – OPRÁVNENÝ ZÁUJEM prevádzkovateľa, ktorým je propagácia prevádzkovateľa a jeho hlavnej činnosti (aj prostredníctvom jeho spolupráce s niektorými jeho dodávateľmi) – napr. propagácia realizovaných projektov prevádzkovateľa, propagácia jeho návrhov, štúdií a činnosti na webovom sídle prevádzkovateľa, na sociálnych sieťach a i. zamestnanci, externí spolupracovníci (živnostníci) Na firemnom webe počas doby trvania spolupráce

na sociálnych sieťach 5 rokov po ukončení spolupráce

sociálne siete, subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti
PREDAJ SLUŽIEB (CORE BUSINESS) – Agenda poskytovania osobných údajov tretej strane potenciálnym klientom/klientom za účelom prezentovania projektu čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – OPRÁVNENÝ ZÁUJEM prevádzkovateľa, ktorým je zabezpečenia hlavnej činnosti spoločnosti zamestnanci, externí spolupracovníci (živnostníci) 10 rokov nasledujúcich po roku ktorého sa týkajú klienti a potenciálni klienti prevádzkovateľa, subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti
ELEKTRONICKÁ SCHRÁNKA čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zák. o e-Governmente č. 305/2013 Z. z. a súvisiacich právnych predpisov odosielatelia a prijímatelia korešpondencie a osoby, kt. OU sú uvedené v korešpondencii 10 rokov nasledujúcich po roku ktorého sa týkajú subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti
OCHRANA MAJETKU SPOLOČNOSTI – (poistenie vozidiel) čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – OPRÁVNENÝ ZÁUJEM prevádzkovateľa, ktorým je zabezpečenia ochrany majetku spoločnosti zamestnanci, externí spolupracovníci (živnostníci) a ďalšie osoby poistené prevádzkovateľom 10 rokov nasledujúcich po roku ktorého sa týkajú subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona, poisťovne, subjekt poskytujúci služby podľa zákona o finančnom sprostredkovaní, spoločnosť zabezpečujúca agendu poistných udalostí pri poistení vozidiel, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti
OCHRANA MAJETKU SPOLOČNOSTI – poistné udalosti (všeobecne) čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – OPRÁVNENÝ ZÁUJEM prevádzkovateľa, ktorým je zabezpečenia ochrany majetku spoločnosti a v prípade vzniku poistnej udalosti a s ňou súvisiacej škody, minimalizácia reputačného rizika MT v súvislosti s poistnou udalosťou a s ňou súvisiacou škodou svedkovia, účastníci poistnej udalosti 10 rokov nasledujúcich po roku v ktorom bola ukončená poistná udalosť subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona, poisťovne, subjekt poskytujúci služby podľa zákona o finančnom sprostredkovaní,
odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti
SLUŽOBNÉ CESTY čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – OPRÁVNENÝ ZÁUJEM prevádzkovateľa, ktorým je zabezpečenie prepravy a ubytovania zamestnancov a spolupracujúcich osôb v prípade poskytovania služieb mimo Bratislavy zamestnanci, externí spolupracovníci (živnostníci) 10 rokov nasledujúcich po roku v ktorom bola ukončená služobná cesta subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na zabezpečenie služobnej cesty – prepravca, ubytovacie zariadenie, subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, externí spolupracovníci
VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA A DAŇOVEJ AGENDY čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zák. č. 431/ 2002 Z.z., zák. č. 595/2003 Z.z. a súvisiacich právnych predpisov zamestnanci, externí spolupracovníci (živnostníci), dodávatelia a klienti 10 rokov v súlade so zákonom o účtovníctve subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona, spoločnosť zabezpečujúca vedenie účtovníctva
odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti
DATABÁZA KLIENTSKYCH PROJEKTOV a ZMLUVY čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – ZMLUVNÉ A PREDZMLUVNÉ VZŤAHY – spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba; súčasne klienti a potencionálni klienti po dobu trvania autorských práv subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona, externé spolupracujúce osoby (živnostníci)
daňoví a právni poradcovia, resp. iné špecializované subjekty, ktorým vyplýva povinnosť mlčanlivosti zo zákona
SPORY A VYMÁHANIE POHĽADÁVOK čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – OPRÁVNENÝ ZÁUJEM prevádzkovateľa, ktorým je zabezpečenie informácii týkajúcich sa súdnych sporov zamestnanci, externí spolupracovníci, dodávatelia, klienti a iné subjekty, ktorých OU sa nachádzajú v dokumentácii súvisiacej so súdnym sporom, súdy, exekútori, advokáti, správcovia konkurznej podstaty, mediátori, orgány verejnej správy a iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti 10 rokov nasledujúcom po roku, v ktorom bol, a príslušné konanie právoplatne skončené subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, externí spolupracovníci (živnostníci)
EXEKÚCIE čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zák. č. 59/2018 Z.z. a súvisiacich právnych predpisov fyzická osoba – účastník exekučné konania, štatutárny orgán alebo iná osoba oprávnená konať v mene účastníka konania 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti
AGENDA POSKYTOVANIA OÚ TRETEJ STRANE
(ide o poskytovanie potrebných osobných údajov externistov a v prípade zamestnancov o poskytovanie ich osobných údajov rámci údajov uvedených v ust. § 78 ods. 3 ZOOÚ napr. klientom alebo na vybavenie víz, letenky a i.)
čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – OPRÁVNENÝ ZÁUJEM prevádzkovateľa, ktorým je poskytovanie služieb klientom prevádzkovateľa, ako aj vzájomná spolupráca prevádzkovateľa a externe spolupracujúcich osôb, ktorá vyplýva z charakteru hlavnej činnosti na ktorú bol prevádzkovateľ založený, ako aj zo samotného zmluvného, resp. obdobného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobu zamestnanci, externí spolupracovníci pod dobu trvanie pracovného alebo zmluvné vzťahu subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, klienti, organizátori podujatí a iné osoby, ktorým poskytnutie údajov vyplýva z ich postavenia a postavenia doktnutej osoby voči prevádzkovateľovi, externí spolupracovníci (živnostníci)
UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSOB
(GDPR – requests administration)
čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcich z Nariadenia a ZOOÚ a súvisiacich právnych predpisov fyzické osoby uplatňujúce práva dotknutých osôb 5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola žiadosť vybavená subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti
AGENDA OBCHODNEJ KOMUNIKÁCIE (spracúvanie osobných údajov za účelom evidencie kontaktov na obchodných partnerov) čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – OPRÁVNENÝ ZÁUJEM prevádzkovateľa, ktorým je spracúvanie OÚ fyzických osôb konajúcich v mene jej zmluvných partnerov (v praxi najmä dodávateľov a odberateľov externé spolupracujúce osoby), aby sa zabezpečilo platné uzatvorenie zmluvy (tzn. uzatvorenie zmluvy s osobami oprávnenými konať v mene spoločnosti, ktorá je jej zmluvným partnerom), jej riadne a efektívne plnenie (v praxi najmä komunikácia s príslušnými pracovníkmi na strane zmluvného partnera prevádzkovateľa). OÚ sú uvedené priamo v objednávkach, zmluvách alebo sú získané v súvislosti s plnením zmlúv. dodávatelia, odberatelia, zamestnanci dodávateľov a odberateľov a iné za nich komunikujúce fyzické osoby 5 rokov po roku v ktorom bola komunikácia ukončená subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, spoločnosť zabezpečujúca IT služby, externí spolupracovníci (živnostníci)

 

 

 

Spoločnosť nesprístupňuje osobné údaje žiadnym tretím osobám ako tým, u ktorých to vyžaduje zákon alebo tieto podmienky spracovávania osobných údajov.

 

Pokiaľ nie je v tabuľke vyššie uvedené výslovne inak, Spoločnosť neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru). V prípade, ak dochádza k prenosu OÚ do tretích krajín, k tomuto prenosu dochádza len v ojedinelých prípadoch a tento prenos sa týka len obmedzeného počtu dotknutých osôb v rozsahu ich meno, priezvisko, kontaktné údaje.

 

Spoločnosť nespracúva osobné údaje pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania.

 

V prípade, ak je pri niektorom z účelov spracúvania právnym základom pre spracovanie osobných údajov zmluva, poskytnutie týchto údajov predstavuje zmluvnú požiadavku pre plnenie v zmysle predmetnej zmluvy. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. V prípade, ak je právnym základom pre spracovanie osobných údajov zákon, poskytnutie týchto údajov je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Spoločnosti, ktoré jej vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

 

Spoločnosť získava osobné údaje v prvom rade od dotknutých osôb. Spoločnosť môže získavať osobné údaje taktiež z verejných prístupných zdrojov a registrov, alebo od tretích osôb, a to predovšetkým v súvislosti s uzavretím alebo plnením zmluvy. V prípade, ak budú Spoločnosti poskytnuté osobné údaje od inej ako priamo od dotknutej osoby, poskytnutím týchto údajov ich poskytovateľ potvrdzuje, že od dotknutej osoby, ktorej údaje Spoločnosti poskytuje disponuje súhlasom so spracovaním jej osobných údajov v zmysle týchto podmienok podľa ust. § 78 ods. 6 ZOOÚ.

 

V súvislosti so spracovávaním osobných údajov má dotknutá osoba najmä nasledovné práva:

 1. vyžadovať na základe žiadosti od Spoločnosti potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné spracúvané, za akých podmienok, vrátane rozsahu, účelu a doby spracúvania, informáciu o zdroji získania dotknutých osobných údajov;
 2. vyžadovať na základe žiadosti od Spoločnosti opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, resp. doplnenie neúplných osobných údajov;
 3. vyžadovať od Spoločnosti na základe žiadosti vymazanie/likvidáciu osobných údajov ak:
 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 2. v prípadoch, kedy boli osobné údaje spracovávané na základe súhlasu a tento súhlas so spracúvaním osobných údajov bol odvolaný, pričom neexistuje iný právny základ na spracúvanie osobných údajov alebo iná zákonná výnimka;
 3. ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, ak sa osobné údaje spracúvajú nezákonne na základe oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči priamemu marketingu;
 4. osobné údaje sú spracúvané nezákonne;
 5. na to, aby sa splnila zákonná povinnosť, musia byť osobné údaje vymazané;
 6. vyžadovať od Spoločnosti na základe žiadosti obmedzenie spracúvania osobných údajov ak:
 7. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Spoločnosti overiť správnosť osobných údajov;
 8. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 9. Spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku;
 10. vyžadovať od Spoločnosti na základe žiadosti osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré Spoločnosti poskytla, a ak je to technicky možné a  spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, má zároveň aj právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi;
 11. v prípade, ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov na právnom základe, ktorým je súhlas, tak má právo tento súhlas odvolať;
 12. z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka a ktoré je vykonávané buď (A) z dôvodu nevyhnutnosti splnenia úlohy vo verejnom záujme alebo (B) na základe oprávneného záujmu Spoločnosti ako prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených právnych základoch (v prípadoch pokiaľ by Spoločnosť vykonávala na základe automatizovaného rozhodovania profilovanie);
 13. podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

 

Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť u zodpovednej osoby na adrese info@morocztacovsky.sk alebo formou doporučeného listu doručeného Spoločnosti na adresu: MOROCZ_TACOVSKY GROUP s.r.o., Balkánska 179A, 851 10 Bratislava. Do predmetu listu a e-mailu prosím uvádzajte poznámku “OSOBNÉ ÚDAJE “.

 

Odpovede na uvedené žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), má Spoločnosť právo účtovať si poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia alebo má právo odmietnuť na základe takejto žiadosti konať.

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť priamo na Spoločnosť a to na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov na adrese info@morocztacovsky.sk. Zároveň máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, email: statny.dozor@pdp.gov.sk, www: https://dataprotection.gov.sk/ .