Skip to main content

This is Salient

Stop blending in & start leaving your mark on the web

 

Experience

What real creative freedom feels like in a theme

Pixel Perfection

Salient was built with a high attention to details both in design & code

1
1

Veľké zlepšovanie Petržalky bude pokračovať

By Media

Pribudnúť má nová hala, dotvorí športovú lokalitu

Petržalka v posledných rokoch zažíva výrazný rozvoj športovej infraštruktúry. Čoskoro môže pribudnúť ďalšia multifunkčná športová hala v lokalite, ktorá bude mať v budúcnosti celomestský až nadmestský význam. Pravobrežná mestská časť sa tak postupne stáva kľúčovým športovým zázemím mesta, v súalde so svojou historickou tradíciou.

V súlade s dlhodobými plánmi

Juhovýchodná časť Petržalky je v Územnom pláne dlhodobo určená pre vznik športovej vybavenosti. Rozsiahle plochy medzi Sitnianskou ulicou, vozovňou Petržalka, Orechovou cestou a cestou I/2 by mal zaplniť areál s celomestskou pôsobnosťou a významom. Kedysi sa tu dokonca uvažovalo so vznikom Národného futbalového štadióna.

Do tohto prostredia prichádza zámer, oficiálne nazvaný Multifunkčná športová hala Relevant. Investorom je spoločnosť RELEVANT Investment, blízka podnikateľom, ktorí kedysi figurovali v kauze získania Pečnianskeho lesa. Hala má vyrásť na Sitnianskej ulici, pričom má rešpektovať urbanistickú štúdiu športovo-rekreačného areálu pri ČOV z roku 2018 od kancelárie Martin Vojta Architekti.

Zámerom staršieho urbanistického návrhu bol kampus s halovými športovými objektmi, externými športoviskami, zariadeniami občianskej vybavenosti alebo prechodného ubytovania, nadväzujúcimi na hlavnú funkciu. Nejde pritom o avizovaný Kampus zdravia a športu, ktorý pripravuje Bratislavský samosprávny kraj (BSK).

Multifunkčná športová hala Relevant aktuálne disponuje súhlasným záväzným stanoviskom Magistrátu. Primárnou funkčnou náplňou multifunkčnej haly bude šport. Časť haly určená pre vstup a ihriská je riešená cez dve nadzemné podlažia. Zvyšná časť budovy, ktorá tvorí zázemie pre fungovanie haly, je rozložená na dvoch nadzemných podlažiach.

V priestoroch pre športovcov sa budú nachádzať šatne a hygienické zariadenia, sklady a priestory pre zamestnancov. V časti haly prístupnej pre návštevníkov sú podľa projektu umiestnené bezbariérovo prístupné hygienické zariadenia, teleskopická skladacia tribúna a tribúna určená na státie na druhom nadzemnom podlaží.

Hlavné ihriská sú navrhované pre basketbal, futbal a volejbal. Súčasťou murovanej časti objektu je návrh vegetačnej extenzívnej strechy. Časti fasád sú navrhnuté ako zelené, obrastené popínavými rastlinami. Na parkovacích plochách v kontakte s verejnou komunikáciou je navrhnutá výsadba vysokej zelene. Spracovateľom dokumentácie je architektonická kancelária Morocz_Tacovsky.

Celý článok TU

 

Spracovanie cookies

By GDPR

 

Podmienky a informácie o spracovávaní osobných údajov  – cookies

Spoločnosť MOROCZ TACOVSKY GROUP s. r. o., IČO: 46 395 881, so sídlom Balkánska 179A, 851 10 Bratislava, zapísaná v OR OS Bratislava I, odd.: Sro, vl.: č. 76650/B (ďalej len “Spoločnosť“ alebo „Prevádzkovateľ“) získava a spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktorým týmto poskytuje informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (“GDPR“) a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (“ZOOÚ“).

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý Váš internetový prehliadač uloží a/alebo načíta na pevnom disku vášho koncového zariadenia (napr. počítač, prenosný počítač alebo smartphone) prostredníctvom webových stránok, ktoré navštívite. Okrem striktne potrebných technických cookies, nevyhnutných na správne fungovanie našej webovej stránky si  od Vás neukladáme žiadne súbory cookies. Tieto cookies umožňujú pohybovať sa na webovej stránke a využívať jej základné funkcie a zabezpečujú správne zobrazenie jej obsahu v závislosti od charakteristík Vášho zariadenia alebo prehliadača. Bez technických cookies by naša webstránka nemohla správne fungovať. Technické cookies sa zvyčajne nastavujú len ako reakcia na akcie, ktoré ste ako používateľ urobili a na základe ktorých ste požiadali našu stránku o jej prezeranie alebo využívanie jej funkcií. Tieto súbory cookies sú nevyhnutné pre používanie webovej stránky prevádzkovateľa a štandardne sa spracúvajú po dobu 1 mesiaca odo dňa poslednej návštevy stránky. Právnym základom pre spracúvanie týchto cookies je čl. 6 ods,. 1 písm. c) Nariadenia – Zákonná povinnosť podľa zákona č. 452/2021 Z.z.

 

  Účel spracúvania OÚ Názov súboru cookies Popis Doba spracúvania Príjemcovia2
1 Striktne potrebné technické súbory cookies (nevyhnutnE POTREBNÉ COOKIES)1

 

_cp MS / Tretia strana (Markiza – Cyclone) Informácia o doméne a formáte kódovania jazykovej mutácie. Platí pre aktuálne zobrazenie. 16082596 sekúnd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, spoločnosti zabezpečujúce IT služby a/alebo poskytovanie podpory pri správe cookies, spoločnosti poskytujúce nástroje na analytické účely a tvorbu štatistík, štatistické spoločnosti, spoločnosť Didomi poskytujúca cookie riešenie

cp MS / Tretia strana (Markiza – Cyclone) Informácia o doméne a formáte kódovania jazykovej mutácie. Platí pre celý web. 16082596 sekúnd
_lng MS / Tretia strana (Markiza – Cyclone) Informácia o jazykovej verzii. 16082596 sekúnd
_lt MS / Tretia strana (Markiza – Cyclone) Informácia o čase posledného zobrazenia stránky. 16082596 sekúnd
AdiPopUp MS / Tretia strana (Markiza – Cyclone) Informácia o zobrazení hlášky pri používaní nástroja AdBlocker 31536001 sekúnd
didomi_token MS Tento súbor cookie je nastavený podľa pravidiel pre používanie súborov cookies vydaných spoločnosťou Didomi v závislosti od zvoleného riešenia cookies lišty. Do zariadenia sa uloží po tom, ako návštevník videl oznámenie o používaní cookies (cookies lištu) a určil si svoje preferencie. Umožňuje webstránke nezobrazovať tieto oznámenia návštevníkovi viackrát. 31622415 sekúnd
euconsent-v2 MS Tento súbor cookie je nastavený podľa pravidiel pre používanie súborov cookies vydaných spoločnosťou Didomi v závislosti od zvoleného riešenia cookies lišty. Ukladá informácie o kategóriách súborov cookie, ktoré stránka používa, a o tom, či návštevníci dali alebo odvolali súhlas s používaním každej kategórie. To umožňuje vlastníkom stránok zachovať zvolené nastavenie cookies podľa preferencií jednotlivých návštevníkov a zabraňuje tomu, aby sa súbory cookies pre ktoré je nevyhnutný súhlas zbierali aj bez takéhoto súhlasu. 31622415 sekúnd
Ostatné typy nevyhnutných cookies 2 roky odo dňa poslednej návštevy stránky  
2 Funkčné súbory cookies1

 

Ostatné typy funkčných cookies 2 roky odo dňa poslednej návštevy stránky subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti,. Spoločnosti zabezpečujúce IT služby a/alebo poskytovanie podpory pri správe cookies, spoločnosti poskytujúce nástroje na analytické účely a tvorbu štatistík, štatistické spoločnosti, spoločnosť Didomi poskytujúca cookie riešenie.

 

Viac o súboroch cookies môžete zistiť na adrese https://allaboutcookies.org, kde nájdete aj ďalšie informácie o ochrane osobných údajov. Pre viac informácií odporúčame navštíviť webstránku príslušného prehliadača. Ako príklady uvádzame stránky najpoužívanejších webových prehliadačov: Google Chrome;  Microsoft Edge; Mozilla Firefox; Microsoft Internet Explorer; Opera; Apple Safari.

Informujeme Vás, že súbory cookies si môžete zablokovať alebo odstrániť prostredníctvom internetového prehliadača alebo pomocou softvéru tretej strany, avšak s určitými časťami webových stránok sa môžu vyskytnúť problémy.

Ak chcete odstrániť súbory cookies uložené vo Vašich zariadeniach a nakonfigurovať Váš webový prehliadač na odmietanie súborov cookies, môžete to urobiť pomocou nastavení predvolieb vášho webového prehliadača. Obvykle nájdete navigačné nastavenia týkajúce sa súborov cookies v ponukách “Možnosti“, “Nástroje“ alebo “Predvoľby“ vo webovom prehliadači, ktorý používate na prístup k našej webovej stránke. V závislosti od existujúcich webových prehliadačov je možné vypnúť súbory cookies pomocou rôznych prostriedkov. Ak chcete získať viac informácií, navštívte príslušnú webovú stránku prehliadača.

 

Prevádzkovateľ nesprístupňuje OÚ žiadnym tretím osobám. Príjemcami týchto OÚ môžu byť subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, spoločnosti zabezpečujúce IT služby a/alebo poskytovanie podpory pri správe cookies.

 

Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos OÚ do tretích krajín (mimo EÚ / EHS). Prevádzkovateľ  nespracúva osobné údaje pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania.

 

V prípade, ak je právnym základom pre spracovanie OÚ zákon, poskytnutie týchto údajov je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

 

Prevádzkovateľ získava OÚ v prvom rade od dotknutých osôb. V prípade, ak budú prevádzkovateľovi poskytnuté OÚ od inej ako priamo od dotknutej osoby, poskytnutím týchto údajov ich poskytovateľ potvrdzuje, že od dotknutej osoby, ktorej údaje prevádzkovateľ ovi poskytuje disponuje súhlasom so spracovaním jej OÚ v zmysle týchto podmienok podľa ust. § 78 ods. 6 ZOOÚ.

 

V súvislosti so spracovávaním osobných údajov má dotknutá osoba najmä nasledovné práva:

 • na základe žiadosti vyžadovať od Spoločnosti potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné spracúvané, za akých podmienok, vrátane rozsahu, účelu a doby ich spracúvania, a informácie o zdroji získania dotknutých osobných údajov;
 • na základe žiadosti vyžadovať od Spoločnosti opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, resp. doplnenie neúplných osobných údajov;
 • na základe žiadosti vyžadovať od Spoločnosti vymazanie/likvidáciu osobných údajov ak:
 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 2. v prípadoch, kedy boli osobné údaje spracovávané na základe súhlasu a tento súhlas so spracúvaním osobných údajov bol odvolaný, pričom neexistuje iný právny základ na spracúvanie osobných údajov alebo iná zákonná výnimka;
 3. ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči priamemu marketingu;
 4. osobné údaje sú spracúvané nezákonne;
 5. na to, aby sa splnila zákonná povinnosť musia byť osobné údaje vymazané,;
 • na základe žiadosti vyžadovať od Spoločnosti obmedzenie spracúvania osobných údajov ak:
 1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Spoločnosti overiť správnosť osobných údajov;
 2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 3. Spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku;
 • na základe žiadosti vyžadovať od Spoločnosti osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré Spoločnosti poskytla, a ak je to technicky možné a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami má zároveň aj právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi;
 • v prípade, ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov na právnom základe, ktorým je súhlas, tak má právo tento súhlas odvolať;
 • z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka a ktoré je vykonávané buď (A) z dôvodu nevyhnutnosti splnenia úlohy vo verejnom záujme alebo (B) na základe oprávneného záujmu Spoločnosti ako prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených právnych základoch (v prípadoch pokiaľ by Spoločnosť vykonávala na základe automatizovaného rozhodovania profilovanie);
 • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

 

Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť na adrese info@morocztacovsky.sk  alebo formou doporučeného listu doručeného Spoločnosti na adresu uvedenú v prvom odseku týchto podmienok. Do predmetu e-mailu aj listu je potrebné uviesť “OSOBNÉ ÚDAJE“.

 

Odpovede na uvedené žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), Spoločnosť má právo účtovať si poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na oznámenie, resp.  na uskutočnenie požadovaného opatrenia alebo má právo odmietnuť na základe takejto žiadosti konať.

 

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť priamo na Spoločnosť na adrese info@morocztacovsky.sk. Zároveň máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, www: https://dataprotection.gov.sk/ .

 

 

 

Sociálne siete MTG GDPR

By GDPR

Podmienky a informácie o spracovávaní osobných údajov

správa profilov na sociálnych sieťach vrátane komunikácie a diskusie s užívateľmI

(FIREMNÝ PROFIL TZV. FANPAGE NA FACEBOOKU, INSTAGRAME, A I. SOC. SIEŤACH)

 

MOROCZ TACOVSKY GROUP  s r.o. , IČO: 46 395 881, so sídlom Bratislavská 1/A, 843 56 Bratislava, zapísaná v OR OS BA I, Odd.: Sro, Vl. č.: 76650/B (ďalej len “MTG“ alebo „Prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktorým týmto poskytuje informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len “GDPR“) a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “ZOOÚ“).

 

Podľa druhu zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom sú v tabuľke nižšie uvedené účely spracovania osobných údajov (ďalej len ““) z ktorých je zrejmá kategória dotknutých osôb, právny základ na ich spracovanie, kategórie spracúvaných OÚ ako aj doba, po ktorú bude prevádzkovateľ tieto OÚ spracovávať.

 

Podmienky a informácie o spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľa vysvetľujú len základné otázky týkajúce sa správy  profilov Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ má pri spracúvaní Vašich OÚ cez jej profily na sociálnych sieťach iba typické administrátorské oprávnenia. Pri používaní sociálnych sietí sú Vaše OÚ spracúvané aj zo strany poskytovateľov týchto sociálnych sietí (napr. Facebook, Instagram, Google). Nad týmto spracúvaním, ďalším poskytovaním Vašich OÚ tretím stranám a nad ich cezhraničným prenosom do tretích krajín (ktoré vykonávajú daní poskytovatelia sociálnych sietí) spravidla nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme za ne. Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľov platforiem sociálnych médií, cez ktoré spolu komunikujeme. Za spracúvanie Vašich OÚ prostredníctvom sociálnych sietí zodpovedá Prevádzkovateľ iba v prípade, ak je do tohto spracúvania priamo zapojená ako spoločný prevádzkovateľ alebo ako prevádzkovateľ využívajúci služby sprostredkovateľa. Prevádzkovateľ zodpovedá iba za jej vlastné marketingové aktivity a jej vlastné kampane na jej oficiálnych profiloch na sociálnych sieťach, ktoré ďalej vysvetľujú tieto podmienky ochrany súkromia.

 

Pri výbere  poskytovateľa sociálnych sietí si Prevádzkovateľ pre svoje oficiálne profily volí takú sociálnu sieť, ktorej prevádzkovateľ garantuje dodržiavanie noriem EÚ a dodržiavanie základných štandardov EÚ pre ochranu súkromia.

 

Pokiaľ nie je v týchto podmienkach uvedené inak, pre účel “sociálne siete – správa profilov“ v zásade platí, že Prevádzkovateľ je voči prevádzkovateľom sociálnych sietí v postavení osobitného prevádzkovateľa a daný prevádzkovateľ sociálnej siete v postavení osobitného prevádzkovateľa.

 

FACEBOOK A INSTAGRAM:

OÚ pre sociálne siete Facebook a Instagram spracúva spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited, 4 Námestie Grand Canal, prístav Grand Canal, Dublin 2 Írsko (ďalej len “Facebook“) tak, ako je to opísané v politike Facebooku na https://www.facebook.com/policy. MTG by chcela zdôrazniť, že v tomto prípade môžu byť údaje užívateľov spracúvané aj mimo Európsku úniu. To môže mať za následok riziká pre užívateľa, pretože napr. vymáhanie práv užívateľov môže byť náročnejšie. Facebook sa však podriadil podmienkam ochrany súkromia EÚ – USA a súhlasí s tým, že bude dodržiavať normy EÚ na ochranu údajov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Odlišne od vyššie uvedeného je MTG voči prevádzkovateľovi sociálnej siete Facebook pre účel “sociálne siete – správa profilov“ v postavení prevádzkovateľa a prevádzkovateľ sociálnych sietí v postavení sprostredkovateľa Prevádzkovateľa. V rámci tohto účelu môže Prevádzkovateľ využívať služby poskytované spoločnosťou Facebook, ktoré sú označené ako “data file custom audiences“ – tj. správa publika pre realizovanie reklamných kampaní, pričom v takomto prípade môže dochádzať k spájaniu  OÚ spracúvaných Prevádzkovateľom s OÚ spracúvanými v databázach Facebooku a tiež služby označené ako “measurement and analytics“ – tj. služby v rámci ktorých Facebook spracúva OÚ v mene Prevádzkovateľa s cieľom merať výkonnosť a dosah reklamných kampaní Prevádzkovateľa a poskytuje Prevádzkovateľovi prehľady používateľov, ktorí videli a reagovali na reklamný obsah Prevádzkovateľa umiestnený na Facebookových profiloch Prevádzkovateľa. K tomuto spracúvaniu OÚ užívateľov

 

Pre účel “sociálne siete – štatistické údaje“ je Prevádzkovateľ spoločným prevádzkovateľom so spoločnosťou Facebook. V rámci tohto účelu môže Prevádzkovateľ údaje o užívateľoch a o ich správaní na sociálnych sieťach získané prostredníctvom poskytovateľov sociálnych sietí Facebook a Instagram spracúvať na účely prieskumu trhu a reklamy. Napr. zo správania užívateľov sociálnych sietí sa pri ich používaní vytvárajú tzv. Profily použitia, v ktorých sa ukladajú záujmy užívateľov, a to bez ohľadu na zariadenia používané užívateľmi. Profily použitia sa môžu následne využívať pri ponuke a zobrazovaní reklám danému užívateľovi, tzv. personalizovaná reklama. Na tieto účely sa ukladajú v počítačoch užívateľov aj tzv. cookies , v ktorých je uložené užívateľské správanie a záujmy daného užívateľa.  V rámci účelu “sociálne siete – štatistické údaje“ Facebook poskytuje Prevádzkovateľovi ako majiteľovi a správcovi jeho oficiálnych profilov na sociálnych sieťach (tzv. fanpage) štatistiku a informácie v takom rozsahu že ich je možne považovať za OÚ, nakoľko tieto pomáhajú Prevádzkovateľovi získavať prehľad o druhoch akcií, ktoré užívatelia na svojich stránkach vykonávajú (ďalej len “Informácie o stránke“). Za účelom zbierania a spracúvania štatistických údajov, spárovania, merania a analytiky je Prevádzkovateľ so spoločnosťou Facebook spoločnými prevádzkovateľmi (https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools), pričom OÚ získané na tieto účely sú spracúvané na základe dohody spoločných prevádzkovateľov medzi Prevádzkovateľom a Facebookom. Dohoda je dostupná tu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum a tu https://sk-sk.facebook.com/help/instagram/155833707900388.

 

Spoločnosť Facebook je samostatným prevádzkovateľom v súlade s článkom 4 ods. 7 GDPR pre akékoľvek spracúvanie údajov, ktoré sa uskutoční po ich prenose spoločnosti Facebook. Spoločnosť Facebook a Prevádzkovateľ ostávajú samostatnými prevádzkovateľmi v súlade s článkom 4 ods. 7 GDPR pre akékoľvek spracúvanie osobných údajov v dátach o Firemných nástrojoch podľa GDPR, ktoré nepodlieha sekciám 5.a.i a 5.a.ii. v podmienkach https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools“ môže dôjsť v prípade, ak užívateľ v rámci používania používateľského profilu zriadeného na Facebooku bude vykonávať interakcie s reklamným obsahom Prevádzkovateľa alebo s webstránkami Prevádzkovateľa. V oboch týchto prípadoch využíva Prevádzkovateľ spoločnosť Facebook ako sprostredkovateľa, pričom sa na spracúvanie OÚ užívateľov sa v takomto prípade uplatňujú nasledovné právne záruky: https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools, https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing .

 

Informácie o tom ako máte postupovať v prípade uplatnenia práva dotknutej osoby a ďalšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov sú uvedené v informáciách Facebooku a Instagramu na: https://www.facebook.com/about/privacy/, opt-out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads and https://help.instagram.com/581066165581870?ref=dp.  V prípade ostatných poskytovateľov sociálnych sietí sú obdobné údaje uvedené vždy priamo na ich stránke v sekcii základných dokumentov, ktoré sú označené napr. ako “Ochrana súkromia“ alebo “Cookies“. ĎAĽŠIE SOCIÁLNE SIETE:Ako už je uvedené vyššie, MTG je pre účel “sociálne siete – správa profilov“ voči danému prevádzkovateľovi sociálnej siete v zásade v postavení samostatného prevádzkovateľa. Okrem Facebooku a Instagramu má MTG zriadené konto u spoločnosti Google. V prípade spoločnosti Google využíva služby G Suite a Google je v postavený sprostredkovateľa. V prípade žiadostí o informácie a/alebo v prípade uplatnenia si užívateľských práv k užívateľským údajom by MTG chcela zdôrazniť, že tieto sa dajú najúčinnejšie uplatniť priamo voči poskytovateľovi sociálnych sietí (tj. priamo voči Facebooku a Googlu). Iba poskytovatelia sociálnych sietí majú totiž prístup k používateľským údajom a môžu prijať vhodné opatrenia a priamo poskytovať potrebné informácie. Napriek tomu nás môžete kontaktovať. Sociálnu sieť Facebook, ktorá spracúva Vaše OÚ môžete kontaktovať postupom uvedeným na https://www.facebook.com/privacy/explanation. Google, ktorý spracúva Vaše OÚ môžete kontaktovať postupom uvedeným na https://policies.google.com/privacy?hl=sk prípadne tu https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=sk. Sociálnu sieť Instagram môžete kontaktovať postupom uvedeným na https://help.instagram.com/519522125107875. V prípade ostatných poskytovateľov sociálnych sietí sú obdobné údaje uvedené vždy priamo na ich stránke v sekcii základných dokumentov, ktoré sú označené napr. ako “Ochrana súkromia“ alebo “Cookies“.

 

  Dotknuté osoby Účel spracúvania OÚ Právny základ spracúvania OÚ Doba spracúvania Príjemcovia
1 registrovaní prihlásení užívatelia, registrovaní neprihlásení užívatelia  a neregistrovaní užívatelia SOCIáLNE SIETE – správa profilov na sociálnych sieťach vrátane komunikácie a diskusie s užívateľmI

(firemný profil tzv. fanpage na Facebooku, Instagrame, a i. soc. sieťach)

 

pozn. účelom je propagácia (priamy i nepriamy marketing) a ponuka služieb Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach, komunikácia s užívateľmi, propagácia súťaží a sprievodných aktivít prostredníctvom sociálnych sietí, poskytovanie informácií širšej verejnosti

čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – OPRÁVNENÝ  ZÁUJEM

 

Oprávneným záujmom je: vytvorenie oficiálneho profilu Prevádzkovateľa  na príslušnej sociálnej sieti (tzv. fanpage).  Oprávneným záujmom je propagácia (priamy i nepriamy marketing) a prezentácia činností a ponuka služieb Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach, komunikácia s užívateľmi, organizovanie súťaží a sprievodných aktivít prostredníctvom sociálnych sietí, poskytovanie informácií širšej verejnosti.

 

Údaje sa uchovávajú (a) po dobu prevádzkovania oficiálneho profilu Prevádzkovteľa na príslušnej sociálnej sieti (b) do času, keď už nie sú potrebné na poskytovanie služieb a produktov prevádzkovateľa danej sociálnej siete; alebo (c) pokým užívateľ neodstráni svoj účet; a to podľa toho, čo nastane skôr. Toto je vecou konkrétneho prípadu a závisí to napr. od charakteru údajov; od dôvodu, prečo sú zhromažďované a spracúvané; a od relevantných právnych alebo prevádzkových potrieb uchovávania. Napr. ak užívateľ niečo hľadá na sociálnej sieti Facebook, svoje hľadanie si môže kedykoľvek zobraziť vo svojej histórii hľadania a odstrániť ho odtiaľ, no záznam o tomto hľadaní sa odstráni až po 6 mesiacoch. Ak napr. užívateľ odošle prevádzkovateľovi sociálnej siete Facebook na účely overenia účtu kópiu svojho štátom vydaného identifikačného dokladu, táto kópia je odstránená po 30 dňoch od jej odoslania.

 

 

 

Osobitná lehota uchovávania v prípade  Instagramu – do času, keď už nie sú potrebné na poskytovanie služieb a produktov spoločnosti Facebooku, alebo pokým neodstránite svoj účet – podľa toho, čo nastane skôr – https://help.instagram.com/519522125107875

 

subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, subjekty zabezpečujúce správu profilov Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach , subjekty zabezpečujúce manažment on-line reklám na sociálnych sieťach, subjekty poskytujúce public relation služby v súvislosti so správou sociálnych sietí, subjekty zabezpečujúce správu a realizáciu súťaží a iných aktivít realizovaných prostredníctvom sociálnych sietí, prevádzkovatelia sociálnych sietí.

 

V prípade služieb „data file custom audiences“ a measurment and analytics“ je prevádzkovateľ sociálnej siete Facebook voči Prevádzkovateľovi v postavení jej sprostredkovateľa.

2 registrovaní prihlásení užívatelia, registrovaní neprihlásení užívatelia  a neregistrovaní užívatelia SOCIáLNE SIETE – ŠTATISTICKé ÚČELY  

 

pozn. ide o spracúvanie štatistických údajov, ktoré je v niektorých prípadoch možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe. Pre bližšie vysvetlenie odkazujeme na recitál 50 GDPR, podľa ktorého „spracúvanie OÚ na iné účely ako na účely, na ktoré boli OÚ pôvodne získané, by malo byť umožnené len vtedy, ak je toto spracúvanie zlučiteľné s účelmi, na ktoré boli OÚ pôvodne získané. V takom prípade sa nevyžaduje žiadny iný samostatný právny základ, než je právny základ, ktorý umožňoval získavanie OÚ. Ďalšie spracúvanie na štatistické účely by sa malo považovať za zlučiteľné so zákonnými spracovateľskými operáciami.“

čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – OPRÁVNENÝ  ZÁUJEM

 

Oprávneným záujmom je: získanie OÚ na základe právneho základu pôvodného účelu a ich následné spracúvanie na štatistické účely pre používanie sietí Facebook a Instagram v zmysle režimu podľa čl. 89 GDPR. Oprávneným záujmom je získanie, tzn. spracúvanie viacerých údajov, najmä demografických údajov cieľovej skupiny ako údaje týkajúce sa veku, pohlavia, rodinného stavu, povolania, životného štýlu a záujmov návštevníkov fanúšikovskej stránky, ako aj informácie ohľadom ich internetových nákupov a kategórií nakupovaných výrobkov a služieb, alebo geografických údajov. Prevádzkovateľ nastavil parametre okrem iného podľa svojej cieľovej skupiny, ako aj cieľov riadenia alebo podpory svojich činností, čo má vplyv na spracúvanie OÚ na účely vypracovania štatistík získaných na základe návštev fanúšikovskej stránky. Prevádzkovateľ môže v prípade Facebooku a Instagramu pomocou filtrov, ktoré jej poskytuje spoločnosť Facebook, vymedziť kritériá, na základe ktorých majú byť tieto štatistiky vypracované a tiež vymedziť kategórie osôb, ktorých OÚ budú využívané spoločnosťou Facebook. Prevádzkovateľ ako majiteľ a správca fanpage umiestnenej na Facebooku a Instagrame preto prispievajú k spracúvaniu OU návštevníkov svojej stránky.

Všetky tieto informácie umožňujú Prevádzkovateľovi napr. zistiť profil návštevníkov, ktorí kladne hodnotia jej fanpage, alebo ktorí využívajú jej aplikácie, s cieľom ponúknuť im relevantnejší obsah a rozvinúť funkcie, o ktoré by títo návštevníci mohli mať väčší záujem.

 

Údaje sa uchovávajú: (a) do času, keď už nie sú potrebné na poskytovanie služieb a produktov prevádzkovateľa danej sociálnej siete; alebo (b) pokým užívateľ neodstráni svoj účet; a to podľa toho, čo nastane skôr. Toto je vecou konkrétneho prípadu a závisí to napr. od charakteru údajov; od dôvodu, prečo sú zhromažďované a spracúvané; a od relevantných právnych alebo prevádzkových potrieb uchovávania.

 

Napr. ak užívateľ niečo hľadá na sociálnej sieti Facebook, svoje hľadanie si môže kedykoľvek zobraziť vo svojej histórii hľadania a odstrániť ho odtiaľ, no záznam o tomto hľadaní sa odstráni až po 6 mesiacoch. Ak napr. užívateľ odošle prevádzkovateľovi sociálnej siete Facebook na účely overenia účtu kópiu svojho štátom vydaného identifikačného dokladu, táto kópia je odstránená po 30 dňoch od jej odoslania.

 

subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, spoločnosti zabezpečujúce správu profilov na sociálnych sieťach
3 fyzické osoby uplatňujúce práva dotknutých osôb UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSOB

(GDPR – requests administration)

 

čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – poskytnutie OÚ je nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcich z Nariadenia a ZOOÚ a súvisiacich právnych predpisov 5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola žiadosť vybavená

 

subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, spoločnosť zabezpečujúca archiváciu a skartáciu
4 strany sporu, účastníci konania a ďalšie zúčastnené osoby AGENDA VYBAVOVANIA SÚDNYCH SPOROV, EXEKÚCIÍ, VYMÁHANIE POHĽADÁVOK čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – poskytnutie OÚ je nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zák. č. 160/2015 Z. z., zák. č. 244/2002 Z. z., zák. č. 301/2005 Z. z., zák. č. 7/2005 Z. z., zák. č. 38/1993 Z. z., zák. č. 162/2015 Z. z., zák. č. 233/1995 Z. z.  a súvisiacich právnych predpisov

 

10 rokov po právoplatnom skočení príslušného konania súdy, exekútori, advokáti a iné orgány verejnej správy a  subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, spoločnosť zabezpečujúca skartáciu a archiváciu, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti
5 fyzická osoba, ktorej osobné údaje požadujú orgány verejnej moci POSKYTOVANIE OÚ ORGÁNOM VEREJNEJ MOCI NA ZÁKLADE ICH POŽIADAVKY

 

Pozn. poskytovanie OÚ v prípade vyžiadania orgánom verejnej moci napr. ak orgány činné v trestnom konaní žiadajú informáciu o osobe, ktorá sa nachádzala v priestoroch MTG pre účely ochrany tretích osôb, tj. pre iné účely ako  účely MTG

čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – poskytnutie OÚ je nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcej zo zák. č. 171/1993 Z. z., zák. č. 160/2015 Z. z., zák. č. 370/1990 Zb. žiadosť o poskytnutie osobných údajov sa uchováva 10 rokov nasledujúcich po roku ktorého sa týkajú subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, spoločnosť zabezpečujúca technickú podporu, spoločnosť zabezpečujúca strážnu službu,  odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti

 

 

MTG nesprístupňuje OÚ žiadnym tretím osobám ako tým, u ktorých to vyžaduje zákon alebo tieto podmienky spracovávania osobných údajov. MTG neuskutočňuje prenos OÚ do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru), prenos však môže vykonávať poskytovateľ konkrétnej sociálnej siete. Ak sa Facebook rozhodne zapojiť do poskytovania služieb popísaných v častiach 2.ai a 2.a.ii Podmienok Firemných nástrojov, Facebook prenáša údaje do Facebooku, Inc. v USA s ktorou má uzatvorené štandardné zmluvné doložky.  MTG  nespracúva OÚ pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania.

 

V prípade, ak je pri niektorom z účelov spracúvania právnym základom pre spracovanie OÚ zmluva, poskytnutie týchto údajov predstavuje zmluvnú požiadavku pre plnenie v zmysle predmetnej zmluvy. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. V prípade, ak je právnym základom pre spracovanie OÚ zákon, poskytnutie týchto údajov je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností MTG, ktoré jej vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

 

MTG získava OÚ v prvom rade od dotknutých osôb. MTG môže získavať OÚ taktiež z verejných prístupných zdrojov a registrov, alebo od tretích osôb, a to predovšetkým v súvislosti s uzavretím alebo plnením zmluvy. V prípade, ak budú spoločnosti MTG poskytnuté OÚ od inej ako priamo od dotknutej osoby, poskytnutím týchto údajov ich poskytovateľ potvrdzuje, že od dotknutej osoby, ktorej údaje spoločnosti MTG poskytuje disponuje súhlasom so spracovaním jej OÚ v zmysle týchto podmienok podľa ust. § 78 ods. 6 ZOOÚ.

 

V súvislosti so spracovávaním OÚ má dotknutá osoba najmä nasledovné práva:

 • na základe žiadosti vyžadovať od MTG potvrdenie, či sú alebo nie sú jej OÚ spracúvané, za akých podmienok, vrátane rozsahu, účelu a doby ich spracúvania, a informácie o zdroji získania dotknutých OÚ;
 • na základe žiadosti vyžadovať od MTG opravu nesprávnych alebo neaktuálnych OÚ, resp. doplnenie neúplných OÚ;
 • na základe žiadosti vyžadovať od MTG vymazanie/likvidáciu OÚ ak:
 1. OÚ už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 2. v prípadoch, kedy boli OÚ spracovávané na základe súhlasu a tento súhlas so spracúvaním OÚ bol odvolaný, pričom neexistuje iný právny základ na spracúvanie OÚ alebo iná zákonná výnimka;
 3. ak dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ na základe oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči priamemu marketingu;
 4. OÚ sú spracúvané nezákonne;
 5. na to, aby sa splnila zákonná povinnosť musia byť OÚ vymazané;
 • na základe žiadosti vyžadovať od MTG obmedzenie spracúvania OÚ ak:
 1. dotknutá osoba namieta správnosť OÚ, a to počas obdobia umožňujúceho MTg overiť správnosť OÚ;
 2. spracúvanie OÚ je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie OÚ a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 3. MTG už nepotrebuje OÚ na účel spracúvania OÚ, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku;
 • na základe žiadosti vyžadovať od MTG osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré MTG poskytla, a ak je to technicky možné a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami má zároveň aj právo preniesť tieto OÚ ďalšiemu prevádzkovateľovi;
 • v prípade, ak dochádza k spracúvaniu OÚ na právnom základe, ktorým je súhlas, tak má právo tento súhlas odvolať;
 • z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie namietať proti spracúvaniu OÚ, ktoré sa jej týka a ktoré je vykonávané buď (A) z dôvodu nevyhnutnosti splnenia úlohy vo verejnom záujme alebo (B) na základe oprávneného záujmu MTG ako prevádzkovateľa na spracúvaní OÚ, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených právnych základoch (v prípadoch pokiaľ by MTG vykonávala na základe automatizovaného rozhodovania profilovanie);
 • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

 

Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť na adrese info@morocztacovsky.sk alebo formou doporučeného listu doručeného spoločnosti na adresu sídla. Do predmetu e-mailu aj listu je potrebné uviesť “Osobné údaje – SOCIÁLNE SIETE.

 

Odpovede na uvedené žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), MTG má právo účtovať si poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na oznámenie, resp.  na uskutočnenie požadovaného opatrenia alebo má právo odmietnuť na základe takejto žiadosti konať.

 

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť priamo na MTG, a to na adrese info@morocztacovsky.sk. Zároveň máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, www: https://dataprotection.gov.sk/ .

 

Aktuálna verzia tohto dokumentu sa nachádza aj v sídle MTG a prípadne aj na internej webovej stránke MTG v časti “Osobné údaje“.

Staré vinohrady v Rači nahradí bývanie. Mesto dalo zelenú Hroznovému Sadu

By Media

Nová zástavba namiesto vinohradov vyzerá reálnejšie. Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy vydal súhlasné stanovisko k investičnej výstavbe obytného súboru na pozemkoch vinohradov v Rači. Pás zástavby zasadený do svahu sa s nadšením nestretol už v minulosti, keď čelil odporu verejnosti, napriek tomu však získal dôležité povolenie.

Hroznový Sad, za ktorým stojí spoločnosť Bývanie pod lesom s.r.o. a architektonická kancelária Morocz Tacovsky, sa pravdepodobne stane ďalším projektom, ktorý prinesie výrazný zásah do lokality vinohradov v Rači. Hlavné mesto mu totiž udelilo súhlasné záväzné stanovisko k investičnej činnosti. Okolie vinohradov je už teraz tvorené bytovkami z dvoch strán, niektoré majú aj 13 podlaží, niektoré 8 až 9.

Ako uviedol architekt a zodpovedný projektant Hroznového Sadu Michal Tačovský, najvyššie budovy projektu sú umiestnené bližšie ku Kadnárovej ulici a so stúpajúcim terénom ich výška klesá. „Myslíme si, že vinohrady v tejto lokalite už dávno nie sú vinohradmi a ich obrábanie už dlhé roky nikto nevykonával. V roku 2015 bolo niekoľko veľkých požiarov, pričom bol už vtedy zanedbaný vinohrad neobrábaný a vypálený,” uviedol na margo územia, kde má vzniknúť Hroznový Sad. Pozemky daného územia podľa neho nie sú sučasťou ucelenej vinohradníckej plochy a rovnako sa nenachádzajú vo Vinohradníckom registri Slovenskej republiky.

Celý článok TU

 

Príťažlivý podnik v príťažlivej budove: Kaviareň a reštaurácia TakeOff v GBC 5

By Media

Galvaniho Business Center 5 je posledným realizovaným blokom bratislavského obchodno-administratívneho komplexu medzi Galvaniho ulicou a diaľnicou D1. Budova, ktorú navrhli Architekti Šebo Lichý, nedávno získala nomináciu na prestížne architektonické ocenenie CEZAAR 2022 v kategórii Občianske a priemyselné budovy. Súčasťou komplexu sú nielen kancelárske priestory, ale aj reštaurácia a kaviareň TakeOff.

GBC 5 je administratívna budova, ktorá svojou dynamickou fasádou a meniacou sa tektonikou okien parametricky reaguje na svetelné podmienky a orientáciu voči svetovým stranám. Širokými panoramatickými výhľadmi na svahy Karpát a sever Bratislavy, hustými vertikálnymi slnolamami na južnej strane a pozdĺžnymi východnými a západnými fasádami s meniacou sa geometriou výklenkov s nepravidelnými fasádnymi átriami so zeleňou sa architekti snažili do predmestského urbanizmu priniesť zmenu a autentický dizajn. Architektúra GBC 5 poskytuje jej užívateľom prvky „zelenej architektúry“ s koncepciou zelených terás, loggií a otvorených priestorov za účelom zlepšeného pracovného prostredia.

V budove GBC 5 sa okrem iného nachádza aj pozoruhodný monochromatický interiér reštaurácie a kaviarne TakeOff. Priestor je navrhnutý architektonickým ateliérom MOROCZ_TACOVSKY. Prevádzka TakeOff sa rozprestiera na úctyhodnej ploche 673m2, vďaka čomu dokáže pokryť nielen možnosť stravovania, ale tiež poskytuje priestory pre rôzne eventy či pracovné stretnutia. Reštaurácia a kaviareň disponujú až 200 miestami na sedenie.

Celý článok TU

GALVANIA rezidencie využíva potenciál lokality pri Avione

By Media

ZDROJ: aktuality.sk

Mestské štvrte, ktoré doteraz neboli primárne určené funkcii bývania, sú dnes lákadlom pre developerov. Žiadané sú koncepcie a architektonické riešenia s nadčasovým významom. Vhodným adeptom na vytvorenie lukratívneho bývania v zóne v blízkosti AVION shopping parku – dnes prevažne zastavaná administratívnymi budovami, je projekt GALVANIA rezidencie.

„Cieľom projektu GALVANIA rezidencie je vniesť do tohto územia život spojením viacerých funkcií v danej lokalite – s primeraným objemom, formou a vzhľadom,“ hovorí architekt projektu Adrian Mórocz. „Myslíme si, že dobrým trendom je práve zahusťovanie častí mesta, ktoré doteraz neboli primárne určené funkcii bývania. Avšak v častiach s vynikajúcou občianskou vybavenosťou je bývanie perspektívnejšie ako v satelitoch v blízkosti Bratislavy,“ dodáva Adrian Mórocz.

Pri návrhu objektu sa brali do úvahy požiadavky ľudí, ktorým bude celé prostredie poskytovať domov a útočisko. „Silnou stránkou objektu bude park situovaný vo vnútrobloku, kde sa môžu socializovať všetky vekové skupiny. Park bude mať vyhradené miesta pre oddych, exteriérové fitness, gril, detské ihrisko, plochy pre menšie koncerty s príjemným posedením v obklopení zelene. Tvorí tak oázu, ktorá chýba v tejto časti územia,“ prízvukuje architekt Michal Tačovský.

 

Rekonštrukcia budovy Eskomptnej banky je dokončená, nová kaviareň nenadchne každého

By Media

Po takmer troch rokoch od osudného požiaru bola dokončená rekonštrukcia budovy Paláca Uhorskej eskomptnej a zmenárenskej banky na Hlavnom námestí. Secesná stavba, ktorej súčasťou bola aj známa bratislavská kaviareň Roland, získala novú podobu. V kaviarni si vymenili prevádzkovatelia, ktorí jej interiér upravili a prispôsobili – čo nevyvoláva len pozitívne ohlasy.

Palác Uhorskej eskomtnej a zmenárenskej banky na Hlavnom námestí patrí k najvýraznejším domom na Hlavnom námestí. Ide o jedinú stavbu, ktorá bola na tomto pôvodne stredovekom námestí vybudovaná v 20. storočí – v roku 1911. Významná banka ju dala zhotoviť vo vtedy módnom secesnom štýle a dodala jej patričnú veľkorysosť. Architekti Albert Körössy a Géza Kiss pohľadovo odlíšili parter od zvyšku budovy, pričom vo veľkorysej bankovej hale sa zachovali vzácne secesné maľby.

Zdroj: yimba.sk

Celý článok TU

Office roka: Po návrate z home officu musia kancelárie ponúknuť pridanú hodnotu

By Media

ZDROJ  / Celý článok – spojenaba.sk

Práve rukopis rôznych lokálnych renomovaných architektonických štúdií prinesie konceptu De.signed by jedinečnosť a kvalitu. Architekti ateliéru Morocztacovsky sa v budove Tower 115 sústredili na funkčnosť, atmosféru a farebnosť. „Kľúčom bolo spájanie ľudí a podnecovanie užívateľov vystúpiť z kancelárií a nadväzovať kontakty. Usilovali sme sa o to práve farebnosťou a funkciami priestoru, pretože farby dokážu simulovať dobrú náladu, a dobrá nálada je základom dobých vzťahov,“ pokračuje.

Víťazi ankety v jednotlivých kategóriách by mali byť známi už v máji. Na vyhlásenie výsledkov nadviaže konferencia o najnovších trendoch v oblasti pracovného prostredia.

JTRE prináša koncept dizajnových a jednoducho prispôsobiteľných kancelárií

By Media

Zdroj: Bratislavaoffices.sk

Najnovší koncept kancelárskych priestorov z ponuky JTRE nesie názov De.signed by. Koncept štýlových a trendových neservisovaných kancelárii, respektíve business suites, je ideálny pre menšie a stredne veľké spoločnosti, ktorým rozpočtové možnosti neumožňujú vybudovať si vlastný atraktívny kancelársky priestor.  Hlavným atribútom moderných business suites je práve jedinečný dizajn, pod ktorý sa podpíše lokálne renomované architektonické štúdio. Práve kombináciou slov Design & Signature vznikol názov De.signed by.

Prvé z radu dizajnových business suites je De.signed by MOROCZTACOVSKY v administratívnej budove Tower 115. Skúsení architekti s dlhoročným pôsobením na trhu vytvorili návrh priestorov, ktoré očaria vstupným priestorom, možnosťami využitia spoločného zázemia, nádhernou a priestrannou kuchynkou so spoločenským priestorom, ale i privátnymi zónami priamo v srdci priestoru. „Cieľom nového konceptu bolo rozšíriť kancelársku ponuku vytvorením finančne dostupných priestorov s unikátnym výzorom a osloviť škálu spoločností, pre ktorý by bol inak takýto priestor cenovo nedostupný.  Rozhodli sme sa spolupracovať s renomovanými architektonickými štúdiami, ktoré sú zárukou úspešného výsledku. V budúcnosti budeme ponuku De.signed  kancelárií postupne rozširovať o ďalšie priestory aj v iných kancelárskych budovách v našej správe. Každý bude niesť rukopis jedného z najlepších slovenských architektonických štúdií, a stane sa tak neopakovateľným umeleckým dielom,“ vysvetľuje Peter Píš, vedúci oddelenia lízingu JTRE.

Celý článok na bratislavaoffices.sk

B7 Tower žiada o územné rozhodnutie

By Media

zdroj: YIMBA.SK

Projekt bol prvýkrát predstavený v lete 2019 ako súčasť plánov, ktoré sa mali zrealizovať po dokončení Stanice Nivy a zrušení dočasnej autobusovej stanice, ktorá sa tu dnes nachádza. Kým plochy nástupísk sa transformujú v rámci developmentu Mlynské Nivy Košická, staničná budova, kde sídli aj predajňa Alza, má byť nahradená kancelárskou vežou. V jej susedstve smerom k Továrenskej je naplánovaný veľký parkovací dom.

Polyfunkčný objekt B7, alebo B7 Tower, má mať osempodlažnú podnož s pôdorysom v tvare písmena X, z ktorej vystupuje jedenásť podlaží so severozápadno-juhovýchodnou orientáciou. K tomu sa pridáva jedno technologické podlažie, ktoré je ustúpené. Celková výška po atiku dosiahne 75 metrov. Pre dotvorenie ulice, od ktorej budova pôdorysne uskakuje, navrhli architekti pergolu, sledujúcu líniu uličnej a budúcej stavebnej čiary.

Veža má byť z prevažnej časti kancelárska, navrhnutých je tu približne 16-tisíc metrov štvorcových administratívnych priestorov. Na prvom podlaží však vznikne aj menšia plocha retailu – okolo päťsto metrov štvorcových. Budova bude mať tri podlažia podzemného parkingu, vytvorených tu bude 305 parkovacích miest. Dodatočné parkovanie pre potreby komplexu bude vytvorené v susednom parkovacom dome.

Celý článok na yimba.sk – B7 Tower žiada o územné rozhodnutie

Pri Podunajskej bráne vznikne retail park

By Media

Projekt Podunajská brána je typickým príkladom developmentu suburbánneho charakteru. Na juhovýchodnom okraji Podunajských Biskupíc vzniká nová obytná zóna, pozostávajúca z individuálnych a radových rodinných domov, doplnená občianskou vybavenosťou. Tá má podobu retail parku, ktorý vstupuje do povoľovacieho procesu.

Celý článok môžete vidieť TU

Zdroj: www.yimba.sk

Detaily o novom retailovom parku sa objavili v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), podľa ktorých má v priestore medzi Ulicou Svornosti (resp. predĺženou Šamorínskou) a novou Ametystovou ulicou vzniknúť trojica malopodlažných komerčných objektov. Vybudovanie občianskej vybavenosti je podmienkou, vyplývajúcou z Územného plánu.

Retail park bude mať takmer rovnaký charakter ako podobné zariadenia inde v Bratislave aj na Slovensku, čo znamená, že vznikne súbor komerčných boxov zoskupených okolo veľkého povrchového parkoviska. Najmohutnejší objekt SO1 bude mať tvar písmena L, dve nadzemné podlažia a bude vymedzovať severozápadnú stranu areálu. Objekt SO2 bude mať obdĺžnikový pôdorys, jedno nadzemné podlažie a vznikne v juhovýchodnej časti riešeného územia. Od SO1 bude oddelený pešou pasážou. Nakoniec objekt SO3 je jednopodlažný pavilón s fast-food reštauráciou vo väzbe na Šamorínsku ulicu.

Celkovo by takto v rámci developmentu malo vzniknúť 12.987 metrov štvorcových vybavenosti. Na prvom nadzemnom podlaží objektov budú obchodné prevádzky, na druhom by malo vzniknúť fitness, reštaurácia a ďalšie obchodné jednotky. Nájomníci zatiaľ nie sú známi, preto budú budovy aj vyhotovené ako „shell and core“, jednotlivé prevádzky si tak priestory zariadia samé. V prípade fastfoodu však pôjde o reštauráciu typu drive-in, čo zmenšuje počet možných nájomníkov. Retail park obslúži 255 parkovacích miest a nová autobusová zastávka.

Autorom architektonického návrhu je kancelária Morocz_Tacovsky, ktorá má pomerne bohaté skúsenosti s návrhmi retailových jednotiek. V prípade retail parku v Podunajských Biskupiciach bude výzor exponovaných fasád orientovaných do parkoviska založený na kombinácii presklených plôch a ľahkého skladaného plášťa s drevenými lamelami. Pri menej exponovaných častiach budov bude využitý plášť s oceľovou lankovou konštrukciou, ktorá má obrastať popínavými rastlinami. Strecha, podľa všetkého, zelená nebude, čo je pri jej veľkej ploche škoda.

Developer, ktorým je spoločnosť Grotto a.s., blízka realitnej kancelárii Tatra Real, plánuje retail park rozostavať v 4Q 2020 a dokončiť v 3Q 2021, čo znamená, že prevádzka by sa spustila v 4Q 2021. Odhadované investičné náklady dosahujú 6,68 miliónov eur.

V downtowne pribudne ďalšia výšková budova, nahradí dočasnú autobusovú stanicu

By Media

V blízkej dobe by mala v novom komerčnom centre Bratislavy pribudnúť ďalšia výšková budova. Na nároží Bottovej a Chalupkovej ulice, na mieste dnešnej budovy dočasnej autobusovej stanice a obchodného domu Alza, vznikne nová kancelárska veža od developera HB Reavis. Projekt obdržal kladné záväzné stanovisko od Hlavného mesta a bol zverejneý na EIA.

Celý článok TU.

Zatiaľ boli zverejnené len úvodné nákresy, preto zatiaľ nemožno veľmi hodnotiť architektúru. Zo známych informácii však možno povedať, že na nároží Chalupkovej a Bottovej vznikne menší brat Twin City Tower, hoci s mierne odlišným dizajnom. Architektom B7 je kancelária Morocz_Tacovsky.

Symbol doby

By Media

Reštaurácia Aušpic v novom šate z dielne architektov MoroczTacovsky láka
bezstarostnými chvíľami pri Dunaji.
Magické výletné miesto – priamo v centre mesta.

PDF článok na stiahnutie

…Táto štýlová stavba na pravom brehu Dunaja vznikla v tridsiatych rokoch na základe objednávky. Čulý športový život na Dunaji pomohol k finančnej prosperite, a tak architekt Emil Belluš vytvoril avantgardnú stavbu inšpirovanú lodnou estetikou. Projekt sa dokonale prispôsobil funkcii klubu a životnému štýlu medzivojnových, takzvaných džezových rokov. Funkcionalistická stavba sa skladá z dvoch krídel, ktoré spolu tvoria jednoduchý kompozíciu. Jej pozdĺžna strohosť je pôvabne narušená úzkou a zvýšenou hmotou schodiska. Výsledkom je známe a efektné narušenie primárne dokonalej kompozície, ako ju neskôr predvádzal a často komentoval Pablo Picasso. U Belluša ide o jeho typický štýl opierajúci sa o európsky modernizmus i inšpiratívne prvky art déca. Dielo je zapísané do zoznamu kultúrnych pamiatok.

 

Text: Sylvia Hložníková-Klein; Foto: archív architektov

Drevený dom v lese – Lamač, Bratislava

By Media

Bývanie na okraji hlavného mesta. Svahovitý pozemok so vzrastlými stromami na hranici chatovej oblasti a lesa poskytuje otvorený výhľad do krajiny, to všetko neďaľeko od panelákovej zástavby v Lamači. Na úpätí Malých Karpát sa prelína les a urbanizované prostredie. Parcela s výhľadom je orientovaná na juhozápad. Architektonické riešenie a osadenie domu do značnej miery ovplyvnili vzrastlé stromy na pozemku.

Na mieste novostavby stála staršia neobývaná chata, kde kedysi trávil čas karikaturista Milan Vavro s jeho susedom  Viktorom Kubalom. Pozemok bol na predaj dva roky a nikto ho nechcel kúpiť vzhľadom na zložitý terén s prevýšením až 7 metrov a komplikované osadenie domu.

Architekti sa rozhodli situáciu vyriešiť  vyrovnaním úrovne záhrady. Do najstrmšej časti svahu osadili dvojgaráž lichobežníkového tvaru so zelenou strechou, kde sa okrem dvoch áut zmestili aj bicykle, skladové police, či motorka.

Pod terasou zostal priestor na pivnicu. Zadná časť patrí samotnému domu, ktorý je v dvoch úrovniach. Na spodnom podlaží sa nachádza vstupná chodba s príslušenstvom, kuchyňa s komorou, jedáleň a hosťovská izba – pri malých deťoch preberá funkciu herne a pri posuvných dverách sa stáva súčasťou vedľajšej obývacej izby.

Odtiaľ sa priamo vchádza na terasu a do záhrady. Krb je srdcom priestoru a nasáva vzduch z exteriéru cez komoru, ktorá sa súčasne vetrá. Kuchyňa má okno do priestoru medzi plotom, kde sa podarilo vytvoriť malú japonskú záhradku.

Ponad jedálenský stôl prechádza schodisko galériou na poschodie do nočnej časti. Tu sa nachádzajú tri spálne a dve kúpeľne. Dom disponuje exteriérovým schodiskom vedúcim na strechu, odkiaľ sa dá sledovať výhľad priamo zo saunového domčeka s vonkajšou sprchou alebo z vírivej vane. Rozkladacie plátno slúži ako letné kino.

Mohutná drevená konštrukcia, postavená bez žeriavu, nesie exteriérové schodisko, tvorí rastúcu zelenú stenu ako bariéru od susedného domu, slúži na uchytenie hojdačiek a hlavne dotvára architektúru domu. Svojím vzhľadom umocňuje materialitu a návrat k prírode.

Viac zaujimavostí sa dočítate v článku portálu archinfo.

Zdroj: archinfo.sk

Koniec symbolom Orbisu

By Media

Fontána, staré hodiny či pôvodná kinosála – symboly starého Orbisu budú čoskoro minulosťou. Nahradí ich štvorposchodový polyfunkčný komplex, ktorého súčasťou budú aj nadštandardné byty s vlastným krbom či terasou ale i 242 parkovacích miest. Začiatok výstavby je však ešte stále vo hviezdach.

Viac zaujímavostí nájdete vo videu v článku.

Zdroj: tvnitricka.sk

Nová terasa 3: Penta postaví v Košiciach ďalších 200 bytov

By Media

Investičná skupina Penta pripravuje tretiu etapu Novej terasy v Košiciach. Rezidenčný projekt má vo svojej ďalšej fáze priniesť viac než dvesto bytov na dohľad od dokončenej prvej a rozostavanej druhej fázy. Bližšie termíny výstavby či štartu predaja zatiaľ nie sú známe.

„Nová Terasa 3 je našou odpoveďou na úspech predchádzajúcich etáp, ktoré sa veľmi dobre predávajú,“ vysvetľuje Michal Padych, Business Development manažér firmy. Len v apríli tohto roka pri predstavení druhej fázy pritom developer hovoril o ukončení celého projektu práve druhou etapou.

Predstavená tretia prinesie vyše dve stovky bytov v piatich bytových domoch s celkovou úžitkovou plochou 14-tisíc m2. Maximálna výška objektov, za ktorých architektúrou stoja ateliéry Morocz_Tacovsky a Compass je osem podlaží. Počíta sa aj so samostatnými objektmi pre menšie obchody a služby, na vizualizáciách vidno napríklad potraviny.

Samotné bytové domy sú navrhnuté ako solitéry s nízkou zastavanosťou, čo umožňuje viac sa sústrediť na verejné priestory a zelené plochy.

Nová terasa 3 vyrastie síce blízko predchádzajúcich dvoch etáp, nenadviaže ale na ne priamo. Nachádza sa na vyše 1,8-hektárovom pozemku na rohu Ondavskej ulice a areálu susednej nemocnice L. Pasteura. Penta týmto podľa vlastných slov dokončuje development územia.

Developer pred pár mesiacmi naštartoval predaj aj výstavbu druhej fázy, v rámci ktorej vzniká 216 bytov v ôsmich domoch a 48 radových rodinných domov. Ceny bytov sa pohybujú medzi 1 300 až 1 400 eur/m2 s DPH, dvojka má byť hotová do konca budúceho roka. Prvá etapa skolaudovaná v roku 2013 priniesla 165 bytov.

Zdroj: eTrend.sk

Dom na predmestí

By Media

Predstava, ako by mal dom vyzerať, bola majiteľom od začiatku pomerne jasná: nemal byť veľký, ani malý, s množstvom denného svetla a mal ponúknuť dostatočný komfort troj- štvorčlennej rodine.Tvoria ho dva tesne previazané dvojpodlažné obdĺžniky. Menší z nich pri pohľade na priečelie je vo vzťahu k väčšej hmote predsadený a posunutý do ľavej strany, čím čiastočne zabraňuje priehľadu do vnútornej časti pozemku.

Celkom logicky bol postavený tak, aby dokázal poskytnúť dostatočný priestor pre vstup motorových vozidiel, zároveň však aby jeho väčšia časť mohla byť využitá na relaxačné účely. Základ stavby tvorí železobetónový skelet, vyplnený tehlami zo zatepleného Porothermu. Z oboch strán ho zatraktívnili strešné konzoly – z prístupovej časti slúži konzola ako prístrešok pre autá a zo záhrady plní úlohu krytej terasy – tu je povrch strechy zatrávnený, takže výhľad z izieb na druhom podlaží je opticky prepojený so záhradnou výsadbou v bezprostrednej blízkosti.

Zdroj: InteriérMagazín

text: Roman Nečas
foto: Jozef Barinka

Vyhrali sme ocenenie STAVBA ROKA 2014! (Meinl Residence)

By Media

Dovoľujeme si vám oznámiť, že sa nám podarilo získať krásne ocenenie, ktoré prispieva významným krokom ku ďalšiemu rozvoju nášho ateliéru. Veľmi si ocenenie vážime a ďakujeme porote a našim priaznivcom, že nás podporili. Slávnostné odovzdávanie cien celoštátnej prezentačnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku Stavba roka 2014 sa už tradične konalo 21. 11. 2014 v priestoroch bratislavského Mestského divadla Pavla Országha Hviezdoslava. Spomedzi 23 posudzovaných stavieb udelila odborná porota s medzinárodnou účasťou jednu hlavnú cenu − titul Stavba roka 2014 (z 3 nominácií bez určenia poradia), 2 ceny za celospoločenský prínos a 6 cien vyhlasovateľov tejto súťaže. Cena verejnosti vzišla z internetového hlasovania širokej verejnosti na portáli www.zoznam.sk.

MEINL RESIDENCE zvíťazilo v nasledovnej kategórii:

Cena Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., BYTOVÝ DOM ROKA 2014 vrátane rodinného domu
udelená odbornou porotou za:

– optimálne urbanistické riešenie, rešpektujúce podmienky lokality,
– dispozično-prevádzkové a architektonické riešenie stavebného diela,
– stavebno-konštrukčné riešenie a stavebno-remeselnú realizáciu stavby hlavným zhotoviteľom.

novostavba, Bratislava, ulice: Kupeckého 8, Šumavská 1, 3, Žellova 6

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Michal Tačovský, Ing. arch. Adrian Mórocz, Ing. arch. Diana Astrabová, Ing. arch. Zuzana Mórocz, Ing. arch. Matej Siebert, Ing. arch. Roman Talaš
Projektant architektonickej časti: Architektonická kancelária Morocz_Tacovsky s. r. o.
Projektant – statika stavby: Ing. Mgr. Art. Peter Živner
Hlavný zhotoviteľ: ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o.
Hlavní stavbyvedúci: Ing. Marek Ballay, Ing. Juraj Počuch
Stavebník: MEINL RESIDENCE, s. r. o.
Dozorná činnosť: MADING, s. r. o.
Investičné náklady bez DPH: 12,3 mil. €
Stavebné náklady bez DPH: 7,2 mil. €
Lehota výstavby: 06/2012 – 05/2014

Ceiling&Wall systems Armstrong

By Media

Introduction
GTC Slovakia, a subsidiary of Globe Trade Center SA is one of the biggest developers in Central and Eastern Europe, currently active in ten countries of the region. GTC has developed and owns more than 200.000 square meters of commercial real estate areas. Refurbished administrative building Jarošova Office Center, located in the broader center of Bratislava, the country’s capital, was the addition to its property list in 2010. Renovated to a modern office workspace, building also included a large entrance hall which had to be inviting and suggest the quality and comfort of the whole building. In addition, there had to be good sound absorption, enough open space for lighting and design that would incorporate the round shape of the building logo. Needless to say, Armstrong’s Optima Canopy satisfied all these requirements. OwnerGTC Jarošova OC s.r.o. Jarosova Center now features 76 creatively placed circle shaped Optima Canopy panels as a part of eye-catching reception area and provide superb acoustical treatment.

Testimonial
“Jarosova Office Centre’s interior lobby
consists of a system of suspended
circle shaped elements located under a
suspended ceiling. We created a double
effect by using lighting in the space
above the circle canopies. The circular
finish of the ceiling creates a comfortable,
trendy atmosphere. We chose Armstrong
canopies as they were really easy to install
and the service we received from the
Armstrong team was excellent”.
Adrian Mórocz, Michal Tačovský, architects.

Article in PDF for download

Ready To Stand Out?


Buy Salient Now  Reach Out To Us

Súbory cookie používame na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti. Informácie o vašom používaní našej stránky zdieľame aj s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy.
View more
Accept